PROJELER  

PROJELER

 

Soru 24: Dernekler Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje yürütebilir mi?

Cevap 24: Dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. (Dernekler Kanunu Madde 10)

 

Soru 25 : Derneklerin projelerine kamu kurumlarının en fazla %50  katkısı  tüm projeler için mi geçerlidir?

Cevap 25: 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz. (Dernekler Kanunu Madde 10)

 

Soru: Bir kamu kuruluşunu destekleme amacı ile bu kurum ile ortak bir proje yürütebilir miyiz? 

Cevap: 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 10 uncu maddesindeki ; “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,” ibaresinden de anlaşılacağı üzere bir kamu kuruluşunu desteklemek amacı  ile ortak bir proje yürütmeniz mümkün değildir.

 

Soru: Doğanın korunması amacı taşıyan bir dernek  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir proje yapabilir mi? 

Cevap: Dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.

 

Soru: Dernek AB fonundan yararlanmak için hazırlanan projeler ile ilgili dernek müdürlüğüne bildirimde bulunmak gerekiyor mu?

Cevap: Dernek Yönetmeliği’nin 91’inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projelerle ilgili olarak, Yönetmeliğin Ek-23’te yer alan form ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Diğer projelerin ise, dernek beyannamesinde belirtilmesi gerekli ve yeterlidir.

 

Soru: İçişleri Bakanlığı tarafında derneklere proje bedeli yardım yapılabiliyor mu?

Cevap: İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında 14/01/2013 tarihli  Yönerge dahilinde İçişleri Bakanlığı bütçesinden, kamu yararı gözetilerek derneklere  yardım yapılmaktadır.

 

Soru: İçişleri Bakanlığı   hangi  projeler için deneklere  yardımda bulunur?

Cevap:

 1. Kamu yararına ilişkin olması,
 2. Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi,
 3. Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması,
 4. Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
 5. Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

 

Soru: İçişleri Bakanlığının  Derneklere yapacağı yardımın kapsamı nedir?

Cevap: İçişleri Bakanlığının derneklere yardımda bulunması için ;

 1. Bakanlık bütçesinden bu amaçla ödenek ayrılmış olması,
 2. Bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlanmış olması,
 3. Değerlendirme sonucunda yardım yapılması uygun görülen projenin Bakanlıkça onaylanmış olması,
 4. Dernek ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması gerekir.

 

Soru: İçişleri Bakanlığı tarafından yardım yapılabilecek derneklerde aranacak şartlar nelerdir?

Cevap:  Yardım yapılabilecek derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
 2. Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması,
 3. Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,
 4. Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması,
 5. 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,
 6. Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
 7. Yönetmelik kapsamında alınan yardımların, amacına ve mevzuata uygun olarak kullanılmış olması,

 

Soru: İçişleri Bakanlığı’nın derneklere yapacağı yardımın başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Cevap:

 • İçişleri Bakanlığı derneklere yapacağı yardım ile alakalı olarak Başvuru Rehberi hazırlar. Başvuru, dernek tarafından Başvuru Rehberinde belirtilen şekilde yapılır.
 • Yardım başvurusu valilik makamına yapılır.
 • Valilik, yapılan başvuruyu valilik görüşü ile birlikte en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Valilik görüşünde; derneğin yürüttüğü faaliyetlerin topluma faydalı nitelikte olup olmadığına, derneğin projeyi gerçekleştirme kapasitesinin yeterliliğine ve gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerine de yer verilir.
 • Dernek tarafından yapılan başvuru, Başvuru Rehberinde belirtilen sürede yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Soru: İçişleri Bakanlığının derneklere yapacağı yardımın başvuru değerlendirmesi kimler tarafından ve nasıl yapılır?

Cevap:

 • Kurul; Başkanın başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı seviyesinde birer temsilci, Başkan tarafından belirlenecek bir şube müdürü ve bir dernekler denetçisinden oluşur.
 • Kurul, Mayıs ve Eylül aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
 • Kurul, serbest bırakılan bütçe ödenek oranları ölçüsünde o yıl için belirlenecek proje konularından hangilerine öncelik verileceğine karar verir.

 

Soru: Yardım Değerlendirme Kurulu hangi kriterleri göz önüne alarak onay verir?

Cevap: Kurulca, dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde;

 • Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması,
 • Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması,
 • Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması,
 • Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması,
 • Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması,
 • Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması, ölçütleri dikkate alınır.

 

Soru: Yardım Değerlendirme Kurulu hangi projelere öncelik verir?

Cevap:

 • Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere,
 • Amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine
 • Birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere öncelik verilir.

 

Soru: Daha önce proje sunan ve sonuçlanmayan dernek başka proje için de başvuru yapabilir mi?

Cevap:  Devam eden proje sonuçlandırılmadan, aynı derneğin ikinci yardım başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

Soru: Derneğe yapılacak olan yardımın onaylanmasından sonra neler yapılacak

Cevap:  Değerlendirmeler sonucunda yardım yapılması uygun bulunan projeler, Başkanlık tarafından Bakanlık onayına sunulur..  Projesi onaylanan derneğin başkanı veya yönetim kurulunun yetkilendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile Başkanlık arasında  protokol imzalanır.

 

Soru: Yardımın onaylanmasından sonra yapılacak olan protokolün içeriği nedir?

Cevap: İmzalanan protokol;

 1. Projenin konusu, çalışma programı ve bütçe planını,
 2. Proje süresini,
 3. Gelişme raporunu verme süresini,
 4. İdari ve mali hükümlerini,
 5. Gerekli ise avans miktarını,
 6. Yardım ödeneğini aktarma planını,
 7. Yardım için açılacak banka hesap numarasını,
 8. Erteleme, durdurma ve yardımın geri alınmasına ilişkin hususları,
 9. Bakanlığın denetim yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hususları,
 10. Taraflara ilişkin bilgileri,
 11. Gerekli görülen diğer hususları kapsar.

 

 

Soru: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yardımın amacına uygun kullanıldığı nasıl izlenecek?

Cevap:

 • Dernek, yardımın amaca uygun kullanıldığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların bir örneği ile proje kapsamındaki gelişme raporlarını projenin niteliğine göre, protokolde belirlenecek süreler dâhilinde valilik aracılığı ile Bakanlığa iletir.
 • Başkanlık gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi veya denetleyicisi olarak görevlendirir.
 • Bakanlık tarafından yardım yapılan projelerin, belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları ile takip edilir.
 • Başkanlık, yapılan yardımla ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

 

Soru: Mücbir sebeplerden dolayı projenin yürütülmemesi halinde ne yapılmalı?

Cevap:

 • Mücbir sebepler nedeniyle yürütülemeyen projeler, derneğin talebi ve ilgili valiliğin görüşü alınarak Başkanlıkça ertelenebilir. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, derneğin başvurusu üzerine Başkanlıkça proje yeniden başlatılır.
 • İzleme ve denetim sonucu yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmediği anlaşılan projeler, kurulun kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu proje yeniden başlatılır.
 • Erteleme ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Durdurma veya erteleme süresinin altı ayı geçmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanabilir.

 

 

Soru: Dernek almış olduğu yardımın kullanma amacını değiştirebilir mi?

Cevap: Alınan yardım, başvuruda belirtilen amaç ve imzalanan protokol kapsamı dışında kullanılamaz. Amacın gerçekleşmesinin mücbir sebeplere bağlı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, kurul kararı ile amaç değiştirilebilir.

 

Soru: Dernek almış olduğu yardımı amacı doğrultusunda kullanmaması halinde yapılan yardımın iadesi istenecek mi?

Cevap:  Amacın gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amaca uygun olarak harcanamayacağının anlaşılması halinde, kurul projenin her aşamasında projeyi iptal edebilir. Kurul tarafından, proje kapsamında o güne kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygun bulunan harcamalar dışındaki yardım miktarı, durumun derneğe tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa iade edilir.

 

Soru: Dernek amacı doğrultusunda kullanamadığında iade etmesi gereken ödenek için ceza ödeyecek mi?

Cevap: Dernek aldığı yardımı süresi içinde iade etmemesi durumunda yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.  Yardımı süresi içinde iade etmeyen dernekler yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

 

Soru: İçişleri Banaklığının yapmış olduğu ödeme karşılığı yapılan projenin bitmesinden sonra nasıl bir yol izlenecek?

Cevap:

 • Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan sonuç raporu, dernek tarafından ilgili valilik aracılığı ile Bakanlığa iletilir.
 • Sonuç raporu, görevlendirilen izleyici veya denetçi tarafından incelenerek, Başkanlığa sunulur.

 

Soru: İçişleri Banaklığının yapmış olduğu ödeme karşılığı yapılan projenin eksikliklerinin olması halinde nasıl bir işlem yapılır?

Cevap:

 • Sonuç raporunun veya yapılan işin eksik görüldüğü hallerde sonuç raporu ilgili derneğe geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden revize edilmesi varsa eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenir
 • Başkanlıkça yapılan incelemeler sonucunda, projeye uygun olarak yapılmayan harcamaların Başkanlıkça iadesi istenir.
 • İadesi istenilen tutar; durumun derneğe tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlıkça bildirilen hesaba yatırılır,
 • Belirtilen süre içinde iade edilmemesi durumunda kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.