DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI

Soru: Dernek Genel Kurul sonucu tüzük değişikliği yapılmıştır. Yeni hazırlanan tüzük yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile imzalaması yeterlimi dir.
Cevap: Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesi (b) fıkrasında “Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği” şeklinde belirtilmiştir. İlgili madde dikkate alındığında “Yönetimin tamamı tarafında imzalanacak” şeklinde bir açıklama bulunmadığında Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu tarafından imzalaması yeterli sayılacaktır.
Soru: Dernek Üyelik hak ve borçları başka bir şahsa geçebilir mi?
Cevap: Üyelik hak ve borçları şahsa bağlıdır. Miras yolu veya hukuki bir muamele ile başka bir şahsa geçemez. (Medeni Kanun maddeler 63-70)

Soru : Dernekte Üye aidatlarının ödenmemesi halinde ne yapılır?
Cevap: Derneklerin tüzüklerinde üye aidatları ile ilgili hükümlerin net olarak belirtilmesinin işleyiş açısından kolaylık getirdiği görülecektir. Buna göre tüzüklerinde üye aidatlarını süresi içinde yatırmayanların genel kurula katılamayacakları ve üyeliklerinin sona erdirileceği belirtilebilir. Böyle durumlarda üyelik aidatını ödemeyenlere yazılı tebligat yapıldıktan sonra belirtilen süre (30 gün azami) içerisinde üye aidatları ödenmezse, üyelikleri yönetim kurulu tarafından alınacak kararla düşürülür. Ancak son karar mercii genel kuruldur

Soru: Yeni kurulan dernekler ne zaman faaliyete başlayabilir ve ilk genel kurula kadar geçici yönetim kurulu neler yapmak zorundadır?
Cevap: Kuruluş bildirimi ve ekleri Mülki amirliğe verildiği andan itibaren dernekler tüzel kişilik kazanırlar. Ancak, tüzük ve eklerinin kanuna uygunluğuna dair tebliğ yapılıncaya kadar faaliyete geçemezler. Yazılı tebliğden sonra geçici yönetim kurulu, dernek defterlerini onaylatıp yetki belgesi/belgelerini düzenlemeli, makbuz bastırılmalı, bankada hesap açtırmalı ve üye kayıtlarına başlamalıdır. Dernek İlk genel kurula kadar sadece kongre hazırlığı yapar. Taşınmaz mal alamaz, ancak derneğe ait demirbaş vs alabilir, yardım toplama gibi faaliyetleri düzenleyemez. İlk kongrede organlarını oluşturarak fiil ehliyet kazanılır.