SORU: Derneklerin Gayrimenkul alım ve satımı nasıl yapılır? Dernek Şubeleri Gayrimenkul alabilirler mi?

SORU: Derneklerin Gayrimenkul alım ve satımı nasıl yapılır? Dernek Şubeleri Gayrimenkul alabilirler mi?
CEVAP: Dernekler Kanunun 22. maddesince, Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde Dernekler Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı “Derneklerin veya üst kuruluşlarının amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile tüzüğünde hüküm bulunmak kaydı ile ( Satış, alım, ayni hak tesisi, bağışı kabul veya bağışlama, Derneği borçlandırıcı işlemler(ipotek), Derneğin ipotek alacaklısı olması vb. ) işlemler için taşınmaz mal tasarruflarında bulunabileceği, Genel kurul kararlarının tüzüklerine aykırı olup olmadığı konusunda mahallin en büyük mülki idare amirinden herhangi bir belge alınmasına gerek olmadığı, Dernek veya üst kuruluş adına gayrimenkul tasarrufunda bulunacak kişinin yetkili olup olmadığının ve kimliklerinin yönetim kurulu kararında belirtilmesi gerektiği, Derneklerin veya üst kuruluşlarının tapu işlerinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden Tapu Kanununun 2. maddesinde bahsi geçen belgenin alınması gerektiği, Taşınmaz mal tasarruflarında kamu yararına çalışan dernekler ile diğer derneklerin herhangi bir farkının olmadığı değerlendirilmektedir” Şeklinde görüş bildirilmiştir.
Buna göre, Derneklerin veya üst kuruluşların amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gayrimenkul tasarruflarında;
Mahallin en büyük mülki amirliğinden Tapu Kanunun 2. maddesince yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesinde, yetkilileri ve gayrimenkule konu olan tasarrufların belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ibraz edilecek Noterden veya Dernekler biriminden tasdikli yönetim kurulu kararında, yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin açıklanması gerekir.
Ancak, mahallin en büyük mülki amirliğinden Tapu Kanunun 2. maddesi uyarınca alınan yetki belgesinde derneğin gayrimenkule konu tasarrufları açıkça belirtilmeyip genel kurul kararına atıfta bulunarak işlem yapılması talep edilmesi halinde, Yönetim kuruluna yetki veren Genel Kurul kararı ile birlikte yönetim kurulu kararının (Yetkililerin kimlik bilgilerini açıklayan) Noterden veya Dernekler biriminden tasdikli birer örneğinin istenilmesi gerekmektedir.
Dernekler ve üst kuruluşları olan Federasyon ve Konfederasyonlar yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlar dahilinde taşınmaz mal alıp satabildiği gibi derneklerin alt kuruluşları olan Dernek Şubeleri ve Temsilciliklerin taşınmaz mal alıp satma yetkileri bulunmamaktadır. Dernek Şubelerinin gayrimenkul alabilmeleri için Dernek merkez yönetim kurulunun kararı ve yetkisi dahilin de gerçekleşebilir ve alınan gayrimenkul merkez derneğin aktifine kaydedilir. Derneğin tasfiyesi halinde aktifinde bulunan gayrimenkul tüzüğünde aksi bir şart olmadığı sürece genel kurulun yetkisi dahilin de başka bir kuruma bağışlanır.
Derneğin üst kuruluşları olan Federasyonların tasfiyesi halinde aktiflerinde bulunan gayrimenkuller federasyona bağlı derneklerin delegeleri oranında ve konfederasyonları ise bağlı federasyonlarında yine delegeler oranında dağılımı yapılır.
ÖZET OLARAK
1) Derneğin, Federasyonun veya konfederasyonun tüzüğünde gayrimenkul alınması ile ilgili ibarenin bulunması
2) Gayrimenkul alınması ile ilgili olarak Dernek Federasyon veya Konfederasyon Genel Kurulunun Yönetim Kuruluna yetki vermesi
3) Yönetim Kurulu Genel Kurulda almış olduğu yetki doğrultusunda alacağı gayrimenkulün pafta, parsel, ada, adres bilgileri ile gayrimenkul bedeli, alım şekli ve yetkilendirilen kişinin bilgilerini içeren karar örneğini ekleyeceği dilekçe ile Dernekler Müdürlüğüne müracaat ederek izin yazısı talep eder.
4) Dernekler Müdürlüğünün vereceği izin yazısı ile Tapu Sicil Müdürlüğünde alım işlemleri gerçekleştirilir.
5) Tapu işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra en geç 30 gün içerisinde Dernekler Müdürlüğüne Gayrimenkul alımı ile ilgili bildirim yapılır.

kapak-tuncerdag