LOKAL

LOKAL

Soru: Nerelerde lokal açılmasına izin verilmez?

Cevap: Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez

 • Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde,
 • Her türlü mabetlerde,
 • Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,
 • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,
 • İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde,
 • Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde,
 • Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,
 • Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında.

 

Soru: Lokal izni için nereye başvurmamız gerekir ve hangi evraklar istenir?

Cevap: İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 • Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 • Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan,
 • Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 • Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

Soru: Lokal ruhsatı için evrakların eksik olması halinde sonuç ne olur?

Cevap:  Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

 

Soru: Lokal ruhsatı başvurumuzdan sonra hangi kurumlar inceleme yapar:

Cevap: Başvurunun değerlendirilmesi ve izin İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler müdürlüklerince, diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir.

 • Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece,
 • Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir.
 • Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir.

 

Soru: Lokal başvurumuzun olumlu olması halinde ruhsatı kim verecek?

Cevap: Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma şartları belirtir. İki nüsha olarak düzenlenen  Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesinin bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki dosyasında saklanır.

 

Soru: Lokalin girişine isim yazmamız zorunlu mudur?

Cevap: Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50×75 cm ebadında “……..Derneği Lokali” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20×30 cm ebadında “Üye olmayan giremez” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılması zorunludur.

 

Soru: Lokal ruhsatı almamızdan sonra yapacağımız başka işlemler var mı?

Cevap: Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra onbeş gün içinde dernekler birimlerince; kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir.

 

Soru: Lokal Sorumlu Müdürü olmak zorunda mıdır? Lokal Sorumlu Müdürünün sorumluluğu nedir? Sorumlu Müdürü kim görevlendirir?

Cevap: Her dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur.

 

Soru: Sorumlu Müdürün değişmesi halinde ne yapmamız gerekir?

Cevap: Sorumlu müdür değişikliği halinde yönetim kurulu kararı ile yeni müdür ataması yapılarak  onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Soru: Lokal Müdürünün dernek üyesi olması şart mı? Lokal Müdürüne  ücret vermemiz zorunlu mudur?

Cevap: Lokal müdürü yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Bunların dernek üyesi olması şart değildir..

 

Soru: Dernek lokalleri yönergesi ve yönergede belirtilmesi zorunlu hususlar nelerdir?

Cevap: Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

 • Lokalin çalışma şartları,
 • Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
 • Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
 • Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
 • Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,
 • Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

 

Soru: Lokallerden kimler ne şekilde yararlanır?

Cevap: Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

 

Soru: Lokal ruhsatı alınan yerden başka adrese taşınmamız halinde aynı ruhsat geçerli mi?

Cevap: Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde  ilk lokal açılması için  istenen evrakların tamamı yenilenerek yeni ruhsat için müracaat edilir.

 

Soru: Lokallerin denetimini kimler ve nasıl yapar?

Cevap: Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

 

Soru: Lokal hangi durumlarda geçici olarak faaliyette men edilir?

Cevap: Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıya rağmen, 63 üncü maddede belirtilen lokal yönergesine veya bu Yönetmelikte belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.

 

Soru: Lokal geçici olarak men edilmesinden sonra aynı şeyleri devam etmesi halinde sonuç ne olur?

Cevap : Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıya rağmen, 63 üncü maddede belirtilen lokal yönergesine veya bu Yönetmelikte belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

 

Soru: Faaliyette geçici olarak men edilen veya ruhsatı iptal edilen bir lokal habersiz mühürlenebilir mi?

Cevap: Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

 • Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir.
 • Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 • Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları mühürlenir.
 • Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir.

 

Soru: Geçici olarak faaliyette men edilen lokal sürenin dolmasından sonra nasıl açılacak?

Cevap: Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.

 

Soru: Faaliyette men edilen lokalin dava açma hakkı var mı? Davayı kazanırsa mühür nasıl sökülecek?

Cevap: Faaliyette men edilen lokalin bağlı olduğu dernek her zaman dava açabilir. Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın dernek tarafından kazanılması halinde; lokal bir tutanakla açılır.

 

Soru: Lokal mührü mahkeme kararının dışında zamanından önce sökülmesi halinde cezası ne olur?

Cevap: Mülki idare amirleri faaliyetten geçici olarak men ettikleri lokalleri mahkeme kararları dışında, süresinden önce açamazlar. Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir. Dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

Soru: Hangi durumlarda lokal ruhsatı iptal edilir?

Cevap: Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı silah bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir.
Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı derhal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

 

Soru: Ruhsat almadan işletilen lokallerin durumu ne olacak?

Cevap: İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince kapatılır.

 

Soru: Lokal açılacak yerlerin okula yakın olması durumunda engel durum teşkil eder mi?

Cevap: Lokal açılacak yerin okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınarak mesafenin yüz metreden fazla olması gerekir.

 

Soru: Lokallerde yüz metrelik mesafe neye göre hesaplanır?

Cevap: Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir.

 

Soru: Dernekler yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2005 yılında önce açılan ve ruhsat alan lokallerin durumu ne olacak?

Cevap: Dernekler Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmasına izin verilen lokaller, durumlarını dört yıl içinde Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen koşullara uygun hale getirirler.

Dernekler Yönetmeliği 31.03.2005 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre daha önce lokal açmasına izin verilen dernekler, lokallerini en geç 31.03.2009 tarihine kadar Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen şartlara uygun hale getirmeleri gerekirdi. .

 

Soru: Lokallerde alkollü içki bulundurabilir miyiz?

Cevap: Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz.

 

Soru: Alkollü içki satış ve dağıtımını yapan lokal dışarıdan masa bulundurarak servis yapabilir mi?

Cevap:  Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.

 

Soru: Alkollü içki bulunduran yerlerde  çalışacak kişilerle ilgili hükümler var mı?

Cevap: Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

 

Soru: Gençlik ve Spor Kulübü lokalimizde alkollü içki verebilir miyiz?

Cevap: Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez.

 

Soru: Lokalde canlı müzik yapılabilir mi?

Cevap: Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir.

 

Soru: Lokalde canlı müzik için ruhsat alınması gerekiyor mu:

Cevap: Canlı müzik lokal açma ve işletme izin belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman  Mülki İdare Amirliğinin kararı gösterilebilecek şekilde  lokalde  bulundurulur.

 

Soru: Canlı Müzik izni hangi şartlarda iptal edilir?

Cevap: Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.

Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar

Soru: İki dernek ortak lokal açabilir mi?

Cevap  Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. (Dernekler Yönetmeliği Madde 56)

 

Soru: Derneğimizin kurulmasından sonra hemen lokal açabilir miyiz?

Cevap: Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. (Dernekler Yönetmeliği Madde 56)

 

Soru: Çocuk dernekleri lokal açabilir mi?

Cevap: Çocuk dernekleri lokal açamaz . (Dernekler Yönetmeliği Madde 56)

 

Soru: Dernek lokalinde herkes faydalanabilir mi?

Cevap: Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar . (Dernekler Yönetmeliği Madde 64)

 

Soru: Bir apartmanda dernek lokali açabilmek için, apartman sakinlerinden iki kişinin onay vermemesi durumunda lokal açılabilir mi?

Cevap: Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararı, , mesken ve iş yerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve iş yeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları karar,  iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı yeterlidir.

 

Soru: Derneğin bulunduğu yerde lokal açılabilir mi?

Cevap: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan  yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur.

 

Soru: Lokaller iktisadi işletme mahiyetinde midir?
Cevap:
Maliye Bakanlığının tebliğine göre 3. Sınıf işletme statüsündedir. Lokaller kurumlar vergisine tabidir. Ayrı defterleri bulunur.

Soru  : Derneğiniz tarafından yürütülen lokal işletmeciliği faaliyeti ücretsizdir. Sadece üye aidatları ve bağış adı altında makbuz kesmekteyiz. Vergi karşısında durumumuz ne olacak.

Cevap: Lokal hizmetleri faaliyeti bedelsiz olarak yapılması halinde dahi verilen hizmetlerin karşılıklarının üye aidatları ve bağış adı altında tahsil edilmesinden ötürü bir iktisadi işletme  oluşacak ve kurumlar vergisi mükellefiyetiniz de doğacaktır.

Buna göre derneğiniz tüzel kişiliği itibariyle  kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte lokal işletmeciliğinden dolayı derneğe ait iktisadi bir işletme oluşacağından söz konusu işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre; derneğin üyelerden aldığı aidatları  lokal işletmecinin faaliyetleri sürdürmek amacıyla kullanılması halinde söz konusu aidatların iktisadi işletmesinin (lokalin) geliri olarak kaydedilmesi ve bu lokal işletmesi nedeniyle oluşacak giderler indirilmek suretiyle tespit olunacaktır.

Ancak üye aidatlarının sadece dernek adına toplanması ve derneğin faaliyetini sürdürmesi amacıyla kullanılması lokal işletmesi ile ilişkilendirilmemesi durumunda iktisadi işletme gelirlerine dahil edilmeyecektir.