FEDERASYON NEDİR?

FEDERASYON NEDİR?

Üç veya daha fazla derneğin aynı amaçlar doğrultusunda fayda ve  menfaatlerini sağlamak, güç birliği yapmak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen ve tüzel kişiliği bulunan bir oluşumdur.

Dernekçilikten Federasyon örgütlenmenin ikinci basamağıdır.

Federasyona giren dernekler arasındaki hukukî bağ federasyon tüzüğüdür. Yâni federasyonu meydana getiren dernekler arasındaki alakayı düzenleyen metin, bir antlaşma değil kanuni zorunluluğu olan bağlayıcı yasadır.

FEDERASYONLARIN ÜYELERİ

Federasyonun üyeleri bağlı bulunan derneklerdir.

Federasyonun Genel Kurulu üye derneklerin Genel Kurullarından seçtikleri delegelerden oluşur. Federasyonun zorunlu olan Yönetim ve  Denetim Kurulları ile ihtiyarı olan Disiplin, Onur, Haysiyet vb. organlar Federasyonun genel kurulunu oluşturan delegelerden seçilir.

Derneklerin Federasyona katılmaları ve ayrılmaları derneğin genel kurulunun yetkisinde olup, Genel Kurul bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

 

HANGİ AMAÇLA FEDERASYON KURULAMAZ VE YASAKLAR

 • Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz.
 • Federasyonların, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır.
 • Federasyonlar; Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar
 • (Dernekler Kanunu Madde 30 c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar

FEDERASYONLARIN GENEL KURULLARI

 • İlk Kuruluşta en geç 6 ay içerisinde
 • Tüzükte belli edilen zamanda olağan
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde
 • Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 • Olağan genel kurul, Tüzükte belirtilen Süre içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 • Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 

Bütün Delegelerin  bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar veFederasyon delegelerinin tamamının tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

FEDERASYONLARIN AİDAT VE BAĞIŞ DURUMU

 • Federasyonlara bağlı bulunan dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen veya tüzük gereği aidat belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiş ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş ödeneği ve aidatın verilmesi zorunludur.
 • Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üye dernekler , federasyonun amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Federasyonda çıkan veya çıkarılan üye dernek , üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. (Türk Medeni Kanunu Madde 70)
 • Federasyona bağlı üye dernekler aidat ve zorunlu ödenti dışında federasyona yardım etme konusunda mecburi kılınamazlar. Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz. (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 4)