GAYRİMENKUL ALIMI VE YERLEŞİM YERİ

GAYRİMENKUL ALIMI VE YERLEŞİM YERİ

 

Soru :  Taşınmaz mal edinme nasıl olur?
Cevap :  Genel kurulda yönetim kuruluna yetki verilerek taşınmaz elde edilir. Taşınmaz bağışlarında genel kurul kararına gerek yoktur. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz mal bildirim formunu doldurmak suretiyle Dernekler Müdürlüğüne  bildirirler. (Dernekler Yönetmeliği Madde 93)

Soru: Dernek Yönetim Kurulu olarak derneğe gayrimenkul alabilir miyiz?

Cevap: Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir. (Dernekler Kanunu Madde 22)

Soru: Derneğin merkezi ve yerleşim yeri neresidir?
Cevap: Derneğin merkezi: Derneğin bulunduğu il veya ilçe merkezidir. Derneğin yerleşim yeri ise yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü adresidir.

Soru: Derneğin yerleşim yeri yani faaliyetlerinin yürütüldüğü yer başkalarına ait bir adres olabilir mi?
Cevap: Dernekler başka bir derneğin, üyelerin veya üçüncü şahısların işyerlerini yazılı onayları alınarak ikamet ve adres olarak kullanabilirler. (2007 /83 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi)

Soru : Yeni kurulacak bir dernekte, bir dernek üyesinin ev adresi, dernek adresi olabilir mi? Bu evin kiralık olması bir sorun yaratır mı?

Cevap :  Malik ya da kiracı, o yerde ikamet eden kişi ile dernek arasında yerin belli bir bölümünün derneğe tahsis edildiğine dair bir sözleşme yapılması faydalı olacaktır. Ancak, böylesi bir hâlde, yeri kiraya veren kişinin, asıl kiraya vereni ile yapmış olduğu kira kontratına aykırı bir durum oluşup oluşmadığının dikkate alınması gereklidir.  Kira sözleşmesiyle alt kira ya da mecuru bir başkasına kullandırma hâllerinin yasaklandığı durumlarda, kiracının bu yeri derneğe kullandırması mümkün olamayacaktır.

Soru:  Derneğimizin kullanmış olduğu merkezi boşaltıp faaliyetlerimizi dernek merkezi olmadan sürdürebilir miyiz?

Cevap dernek tüzüğünde yer alması zorunlu hususlardan biri olarak “dernek merkezi” belirtilmiştir. Derneğin faaliyetlerini yürütebilmesi açısından bir merkezi ve bu merkezin de bir adresi olması zorunludur. ( Dernekler Kanunu madde 4)

 

Soru 87: Dernek adres değişikliği yaptı. Ne yapmamız gerekir?

Cevap 87: Derneğin açık adresi tüzüğünde yazılı ise adres değişikliği için genel kurulun kararı zorunludur. Dernek tüzüğünde açık adres dışında sadece il adı yazılmış ise (Örnek :Derneğin Merkezi İstanbul’dadır) Yönetim Kurulu kararı, Derneğin yeni adresinin tapu fotokopisi  ve kiralanmış ise kira kontratı ile kat maliklerinden alınacak imzalı onayı  ile en geç 30 gün içerisinde mülki idare amirliğine ve vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

 

Soru:  Dernek üyeleri dışındaki insanlar da dernekte bulunabilir mi?

Cevap:  Dernek tüzüğünüzde, derneğin yeni üyeler kazanmak amacıyla halka açık toplantılar düzenleyebileceği belirtilmişse, dernek üyesi olmayan kişilerin de yapılan toplantılara katılması mümkündür. Toplantı şeklinde olmasa bile, tüzükte böyle bir hüküm bulunmasa dahi bir derneğe üye olmayan kişilerin gelmesinde hukuken bir engel yoktur.

 

Soru: …..  Belediyesi Derneği adında bir dernek kurup, …… Belediyesi içinde faaliyet sürdürebilir miyiz?

Cevap: Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. (Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair  5072 Sayılı Kanun Madde 2 a)

 

Soru: Dernekler sosyal tesisler kurabilir mi? Kuruluş için nerelere müracaat edilmelidir?
Cevap: Dernekler, Kuran Kursu için Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğüne,  öğrenci yurdu için Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. İktisadi işletmeler için ilgili ticaret odası ve alt birimlerine daha sonra vergi dairesine kayıt yapılmalıdır. Bunların dışında dernekler açmayı düşündükleri diğer tesisler için ilgili kamu kurumlarından izin almaları gerekmektedir.