BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

 

Soru: Dernekler beyanname vermek zorunda mıdır? Vermezsek cezası var mı?

Cevap : Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. (Dernekler Kanunu Madde 19) Beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 32 ı)

 

 

Soru: Bildirimler ne zaman yapılır?
Cevap: Beyannameler her yıl 1 Ocak- 30 Nisan arasında, genel kurul, yerleşim yeri, organlarda değişiklik, taşınmaz mal bildirimi 30 gün içinde Dernekler Müdürlüğüne bildirilir. Defter ve belgeler zayi belgesi için 15 gün içinde mahkemeye müracaat edilmelidir.

Soru: Tasfiye edilen bir dernek bir sonraki yıl beyanname verecek mi?

Cevap:  Derneğin tasfiyesi nedeni ile  gerekli organlara sahip olmaması gerekçesiyle fiil ehliyetini kullanamayacaktır. Derneğin genel kurul kararıyla feshedilmesi nedeniyle bir sonraki  yıl dernek beyannamesini verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Soru: Dernek Beyannamesini elektronik ortamda vermemiz halinde bir suretini Dernekler Müdürlüğüne de vermemiz gerekiyor mu?

Cevap:. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün 30 Nisan saat 24:00’ten önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. (Dernekler Yönetmeliği’nin 96’cı maddesi)

 

Soru: Şubeler Beyanname vermek zorunda mı?

Cevap: Şubeler Dernekler Müdürlüğüne beyanname vermek zorundadır. Dernekler Müdürlüğüne verecekleri beyannamele­rin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

 

Soru: Temsilciliği bulunan derneklerin Dernek temsilcilikleri  için dernekten ayrı beyanname vermesi gerekiyor mu?  

Cevap: Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez. Ancak temsilciliklere ilişkin tüm bilgilerin dernek beyannamesinde gösterilmesi gerekmektedir.

 

Soru: Dernekler Müdürlüğüne verilen beyannamede eksikliklerin olması halinde durum ne olur?

Cevap:  Beyannameler valiliklerce incelenir. Gerekli görülen haller­de bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir. Beyannameler­de eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamele­re ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir. Beyannamelerin in­celenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tes­pit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Beyannameler ile il­gili olarak haklarında adli ve idari işlem yapılan dernekler, Bakanlığa bildirilir.

 

Soru: Şubeler beyanname vermesi halinde merkez dernekte şube bilgilerini beyannamede belirtmesi gerekiyor mu? 

Cevap:   Şubeler beyannamelerini Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesi gereği mülki idare amirliği ile birlikte mutlaka bağlı bulundukları derneğe de vereceklerdir. Dernekler, beyanname verme süreleri dolmadan önce şubelere ait beyannameleri alacaklar ve bu şekilde şubelerden derledikleri tüm bilgileri içeren dernek beyannamelerini mülki idare amirliğine vereceklerdir.

Dernek Genel Merkezi  şubelerin bilgilerini de içerecek şekilde beyannamenin verilmesi gerekmektedir.