AİDAT- BAĞIŞ – YARDIM – GİDER

AİDAT- BAĞIŞ – YARDIM – GİDER

 

Soru: Dernekler zorunlu ödentilere tabii tutulurlar mı?

Cevap: Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.  Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.  (Türk Medeni Kanunu Madde 70)

 

Soru: Dernek Üyeleri aidat ve zorunlu ödenti dışında derneğe yardım etme konusunda mecburi kılınabilir mi?

Cevap: Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz. (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 4)

 

Soru: Dernekler yardım toplamak için izin almak zorunda mı?

Cevap: Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 6)

 

Soru: Dernekler yardım toplamak için nerelere müracaat etmelidir?

Cevap: Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.

(2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 8).  Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür. (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 7). 

 

 

Soru: Yardım Toplama konusunda süre var mı?

Cevap: Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 11)

 

Soru: Toplanan yardımlarda gider konusunda bir sınırlama var mı?

Cevap: Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçemez. .  (2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 24)

 

Soru  : Dernek başka derneğe veya siyasi parti ve sendikalara maddi yardım edebilir mi?

Cevap: Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve  adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.  (Dernekler Kanunu Madde 10) Ancak  Anayasa Mahkemesi’nin 5/4/2007 tarihli ve E.:2004/107, K.:2007/44 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer alan “… ve  adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler” bölümü, siyasî partiler yönünden iptal edilmiştir. Bu karara göre siyasi partiler derneklere yardımda bulunabilmektedir. Ancak dernekler siyasi partilere yardımda bulunamamaktadır. Bu durum sadece siyasi partileri kapsamaktadır.

 

Soru: Dernek yurt dışında yardım alabilir mi?

Cevap: Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.   (Dernekler Kanunu Madde 21)

 

Soru: Dernekler kamu kuruluşlarında maddi yardım alabilir mi? Maddi yardımda bulunabilir mi?

Cevap: Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz. (5072 sayılı Kanun Madde 2 b)

 

Soru: Kamu görevlileri dernek adına yardım toplayabilir mi? Toplarsa cezası ne olur?

Cevap: Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz (5072 sayılı Kanun Madde 2 f) belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır. (5072 sayılı Kanun Madde 3)

 

Soru: Üye aidatını banka aracılığı ile yapması halinde tekrar alındı belgesi kesilmesi gerekiyor mu?

Cevap: Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer (Dernekler Kanunu Madde 11) Alındı belgesi kesilmesi gerekmez.

 

Soru: Derneğimize yurt dışında yardım yapıldı. Yapılan yardım nakit olarak dernek kasasına girdi.  Sorun yaratır mı? 

Cevap: Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 32 c)

 

Soru: Dernek adına gelir tahsil edecek kişiye kim tarafından yetki verilir?

Cevap: Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç Yetki verilecek kişi veya kişiler yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Üç adet yetki belgesi düzenlenerek yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanarak bir sureti dernekler birimine verilir. (Dernekler Yönetmeliği Madde 46)

 

Soru: Yetki belgelerindeki süre nasıl belirlenir?

Cevap: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Soru: Tahsil edilen paranın saymana teslimi ile ilgili bir süre var mı?

Cevap: Yüksek meblağlı tahsilat olması halinde iki iş günü, yüksek meblağın olmaması halinde ise otuz gün içinde dernek saymanına veya dernek banka hesabına yatırılması zorunludur.  (Dernekler Yönetmeliği Madde 47)

 

Soru 67: Tahsil edilen para miktarı bankaya yatırılmadan dernek kasasından kalabilir mi?

Cevap 67: Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. (Dernekler Yönetmeliği Madde 47)  İhtiyaç fazlası para banka hesabına yatırılmalıdır.

 

Soru: Yardım amaçlı yapmış olduğumuz dernek gecelerinde davetiyelere bedelini  yazmak zorunda mıyız?

Cevap: Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması halinde bastırılacak biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması hallerinde bastırılacak bilet ve davetiyelerde rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur. Makbuz ve biletler seri numaralı olarak bastırılır ve noter damgalı olarak satışa arz edilir.  (Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Madde 9)

Soru: Belediye tarafında bize verilen gıda vb. Yardım malzemeleri derneğimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Nasıl belgelendirmemiz gerekiyor?

Cevap: Belediye tarafından derneğinize verilen malzemeler Aynı Bağış  Alındı Belgesi (EK-15) ile teslim alındıktan sonra  Ayni Yardım Teslim  Belgesi  (EK-14) ile dağıtımı yapılacaktır.

Soru: Dernekçe düzenlenen kurban organizasyonun da kurban etlerinin dağıtımı yapmaktayız. Kurban etleri dernekte görevliler tarafından topluca alınıp dağıtımı yapılmaktadır. Ayni Yardım Teslim Belgesini nasıl tanzim edeceğiz.

Cevap: Dernekçe düzenlenen kurban organizasyonlarında, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı aşamasında, yardım yapılan her kişi için ayrı ayrı belge düzenlemek yerine yardımı dağıtmak üzere görevlendirilen kişi veya kişiler adına Ayni Yardım Dağıtım Belgesi düzenlenebilir. Dağıtımı yapacak olan kişi veya kişiler yardımları sahiplerine teslim ettiklerine dair Aynı Yardım Dağıtım Teslim  Tutanağı düzenleyerek derneğe vermelidirler. Dernek ise bu tutanakları Ayni Yardım Teslim  Belgesine ekleyerek muhafaza edecektir

 

Soru: Belediyeler Derneklere Yardım Yapabilir mi?

Cevap: 5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyelerin derneklere yardım yapmasını yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısı ile belediyelerin bütçelerine gerekli ödeneği koymaları şartı ile kamu yararı gözetilerek yardım yapabilirler.  (09.06.2010 tarihli İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüşü)

Soru: Bağış yoluyla dernekler adına tescil edilen taşınmazların veya diğer gelirlerin dernek tarafından bağış yapanlara iade edilmesi mümkün müdür ?

Cevap: Bağışın şartlı veya şartsız olmasına bakılmazsınız iadesi yapılmaz. Ancak ; Bağışı kabul edenin; bağışlayana veya yakınlarına karşı bir cürüm işlemesi, kanun gereği yapmakta zorunlu olduğu görevlerini aksatması, bağışlamayı sınırlayan hakları bir sebep olmaksızın yerine getirmemesi durumunda bağıştan dönme gerekçesi sayılır. (818 Sayılı Borçlar Kanunu Madde 244)

 

Soru: Alındı belgesine yazılan meblağın tahsilinin yapılmaması halinde neler yapılmalıdır?
Cevap:
Makbuzun  birinci sureti ilgili kişiden istenmeli ve gerekirse ayni ya da nakdi bağışı vermediğine dair imzası alınmalıdır. Şayet makbuzu kaybedilmiş ise o kişiden yazılı bir belge alınarak koçanın ikinci suretine eklenmelidir. Ayrıca nakdi değer yazılmış ise işletme defterine nakdi yardımın alınmadığı yazılmalıdır

Soru: Gelir ve giderler ne zaman kayıt edilir?
Cevap: İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilmeye çalışılmalıdır. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

 1. İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır.
 2. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. (Dernekler Yönetmeliği Madde 34)

 

Soru: Gelir gider belgeleri nelerdir?
Cevap: Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler.

Soru: Banka yoluyla bağış kabul edilebilir mi?
Cevap: Banka yolu ile bağış yapılabilir. Herhangi bir şekilde yerleşim yerinde ya da yerleşim yeri dışındaki banka aracılığıyla dernek hesabına yatacak olan bağış veya aidatlar bankadan alınacak olan hesap özeti hesap belgesi işletme defterine işlenerek kayıt altına alınır. Ayrıca makbuz kesmeye gerek yoktur. Eğer nakdi bağış yapan bankaya para yatırıp makbuz isterse bu sefer banka dekontu değil, kesilen makbuzun seri numarası işletme defterine kaydedilir.

Soru: Bağış yapanların adreslerinin il dışından olması mümkün mü?
Cevap: Derneklere yapılan bağışlarda alındı belgelerinin adres bölümüne her hangi bir il adresinin olması sorun teşkil etmemektedir.

Soru: Yanlış yazılan bağış makbuzu nasıl düzeltilir?
Cevap: Eğer miktar yanlış yazılmış ise rakamın üstüne tek çizgi çekilmeli ve parafe edilmelidir. Makbuzlarda silinti kazıntı kesinlikle olmamalı

Soru: Fatura alınamayan ödemeler de ne yapılır?
Cevap: Tamir, bakım, onarım vb. ödemeler, geçici işçi çalıştırılması gibi işçi ödemelerinde stopaj vergisi ödenmek zorunludur. Gider pusulası veya gider makbuzu tanzim edilmelidir.

Soru: Yerleşim yeri dışındaki temsilciliklere bağış makbuzları teslim edilebilir mi?
Cevap: Mevzuatlarda yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı için yetki belgesi düzenlenen temsilci dernek makbuzu ile bağışları kabul edebilir.

Soru: Yapılan Bağışları işletmemizde gider yazabilir miyiz?

Cevap: Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı. İndirim yapılabilir. hükmüne yer verilmiştir. (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-c maddesi) Ayrıca 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar” kısmında söz konusu indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Soru: Dernek veya yardım toplama faaliyetlerinde kanunen cezalı, Faizli (Sigorta primi, vergi, su, elektrik borcu vb.) ödemeleri nasıl yapmalıdır ? 
Cevap: Derneğin ya da yardım toplama faaliyetlerinde kasada / bankada yeterli miktarda para bulunmasına rağmen süresi içinde ödeme yapılmadığı için cezai duruma düşülmüş ise ceza ve faiz miktarının tamamını yönetim kurulu veya sorumlu kurul ödemek zorundadır. Fakat ödemeler için yeterli miktarda para yok ve ceza ya da faiz ödeme durumunu düşülmüş ise bu miktarlar dernek kasasından / yardım toplama hesabından ödenebilir.

 

Soru: Kimlere ücret ödenebilir?
Cevap: Kamu görevlisine dernek yöneticiliğinden dolayı ücret ödenmez. Ayrıca mesai saatleri içinde dernek ve vakıf hizmetlerinde çalıştırılamaz ve mesai saatleri dışında çalıştırıldığında da kendisine ücret ödenmez (Vakf. Gen. Müd. 2004/15 sayılı genelgesi) Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına istinaden, Üyeliklerinden dolayı yönetim ve denetim kurulu üyelerine ücret verilebilir. Sadece üyeliklerinden dolayı kurullarda görev almayan üyelere ücret ödenemez. Dernek üyeleri yönetim kurulu kararı ile dernek hizmetlerinde çalıştırılabilir. Bunun karşılığı ise ücret ödenebilir. Kamu görevlilerine hiçbir şekilde ücret ödenmez. (İçişleri Bakanlığı 2005/37 S. genelge)

Soru: Hangi amaçlar için yardım toplanır?

Cevap: Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.

 

Soru: Yardım toplama şekilleri nelerdir?

Cevap: 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.

 

Soru: Dernek yardım toplama şekillerinden birkaç tanesini beraber yürütebilir mi?

Cevap: Yardım toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden bir veya birkaçı kullanılabilir.

 

Soru: Bilet ve makbuzlarda yardımın amacı yazılmak zorunda mıdır?

Cevap: Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için toplandığının belirtilmesi zorunludur.

.

Soru: Yardım toplama müracaat dilekçelerinde bulunması gerekli hususlar nelerdir?

Cevap: Müracaat dilekçelerinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir.

 

Soru: Yardım toplama müracaat dilekçesine hangi evraklar eklenir?

Cevap: Yardım toplama müracaat dilekçesine aşağıda belirtilen  evraklar eklenir

 • Dernek ve vakıflardan yönetim kurulu kararı
 • Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler
 • Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri
 • Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri
 • İzin veren makamca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler daha sonra tamamlattırılır.

 

Soru: Yardım toplama izninin çıkması için ilgili birimler nelere dikkat ederler?

Cevap: İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine;

 • Yardımın  önemi,
 • Yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri,
 • Yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu,
 • Yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı
 • Gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

 

Soru: Yardım toplama konusunda ilgili kurumlar nasıl bir çalışma yürütür?

Cevap: Yardım toplama dilekçesi ekleri ile birlikte ilgili makama verilmesinden sonra ilgili makamlar aşağıda belirtildiği uygulamayı yaparlar.

 • Müracaat dilekçeleri izin veren makam tarafından dernekler birimine havale edilir.
 • Dernekler birimlerince her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulur.
 • Dernekler birimleri dilekçe ve eklerini aldıktan sonra varsa eksikliklerini tamamlatır.
 • Dernekler birimlerince bu bilgi ve belgelere göre işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır,
 • İnceleme sonucunda düzenleyeceği raporu izin vermeye yetkili makama sunar.
 • Raporda gerekçeli olarak görüş belirtilir.
 • Yardım toplanmasına izin verilmesi gerektiği görüşüne varılırsa, verilecek iznin süresi hakkında da kanaat belirtilir.
 • İzin vermeye yetkili makam bu bilgilere göre gerekli incelemeyi yaparak kararını verir ve sonucu en geç iki ay içinde, başvuranlara yazılı olarak bildirir.

 

Soru: Yardım Toplama Kurulu Sorumluları kimlerdir? Sorumlu kurullarda isimlerin değişmesi halinde ne yapılır?

Cevap: Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzelkişilerin sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır.

Yardım toplama faaliyetine girişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde kullanılmasından sorumludur.

Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir.

 

Soru: Gazete ve dergilerin  yardım toplamaları hususunda uyacakları kurallar nelerdir?

Cevap: Gazete ve dergiler tarafından toplanacak para yardımları, bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.

Yardıma katılan kişilerin adları ve yardım tutarı, yardımda bulunanın aksi yönde isteği olmadıkça, gazete ve dergide yayımlanır. Faaliyet sonunda toplanan yardımın miktarı, gazete ve dergi ile açıklanır.

 

Soru: Yardım toplamada kullanacağımız makbuz, bilet veya yardım pullarını nasıl yaptıracağız? Herhangi bir yere bildirmemiz gerekir mi?

Cevap: Yardım toplamada kullanacağımız makbuz, bilet veya yardım pulların basımevinde yapılması gerekir. Basımevleri, izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine girişen kişi ve kuruluşların bastıracağı makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarını bastıktan sonra durumu, yedi gün içinde izin veren makama bildirmek ve basılanların birer örneğini göndermek zorundadırlar.

 

Soru: Yardım toplamada kullanılacak makbuz ve biletlerin belirli bir standardı var mı?

 Cevap: Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar ;

 • Müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilir.
 • Ciltleri oluşturan asıl ve koçan yaprakları aynı renk kağıtlara basılır.
 • Dernekler, kurumlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar ve spor kulüplerinin yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları makbuzlar, gelir makbuzlarından ayrı olarak bastırılır.
 • Makbuzların asıl ve koçanlarında; gerçek kişilerce bastırılması halinde sorumlu kurul üyelerinden en az ikisinin ad, soyad ve adresleri; dernek, kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar veya spor kulüplerince bastırılması halinde bu kuruluşların adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile iznin başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler bulunur.
 • Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması halinde bastırılacak biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması hallerinde bastırılacak bilet ve davetiyelerde rakam ve yazı ile olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur.
 • Yardım toplanmasına izin veren makamın uygun görmesi halinde üzerinde rakam ve yazı ile yardım miktarı belirtilmiş maktu makbuzlar da bastırılabilir.

 

Soru: Yardım toplamada kullanılan makbuz ve biletlerin kontrolü nasıl olacak?

Cevap: Yardım toplama faaliyetlerine girişen kişi ve kuruluşlarca bastırılan makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı sorumlu kurul tarafından kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuz ciltleri, biletler ve yardım toplama pullarının yenisi bastırılır ve sonuç bir tutanağa bağlanır.

Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının tamamı sayman olarak gösterilen sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilir.

 

 

Soru: Yardım toplamak amacı ile bastırılan Makbuz, Bilet  ve diğer evraklar için başka defter tutmamız zorunlu mudur?

Cevap: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere noterden veya dernekler biriminden onaylı “Makbuz-Bilet Kayıt Defterini tutmak zorundadır.

 

Soru: Makbuz -Bilet kayıt defteri nasıl tutulur?

Cevap: Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere, alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defteri’ne kaydedilir.  Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur.

Makbuz ve biletler, Kanunun 15 inci maddesine göre yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir.

 

Soru: Kamu görevlileri hangi durumlarda yardım toplama faaliyetinde bulunabilirler? Ücret verilebilir mi?

Cevap: Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar.

Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa olsun ücret verilemez. Ancak, Türk Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak toplamak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde görevlendirilen kamu personeline Kurumca ücret verilebilir.

Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri, yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar.