CEZALAR

CEZALAR

 

Soru: Dernek üyesi olma konusunda engelleyici cezası olan birini dernek üyesi yapmamız halinde nasıl bir ceza ile karşılaşırız.

Cevap: derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu madde 32-a)

 

Soru: Dernek kurma hakkı olmayan biri dernek kurarsa cezası ne olur)

Cevap: Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlara idari para cezası verilir (Dernekler Kanunu madde 32-a)

 

Soru: Genel Kurul toplantısını zamanında yapmamanın cezası nedir?

Cevap: Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir. (Dernekler Kanunu madde 32-b)

 

Soru: Yurt dışında derneğe yapılan yardım banka aracılığı ile yapılmadan elden makbuz karşılığı alınırsa cezası var mı?

Cevap: Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu madde 32-c)

 

Soru: Derneğin tutması gereken defterlerin tasdik ettirilmemesi halinde cezası nedir?

Cevap: Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (Dernekler Kanunu madde 32d)

 

Soru: Dernek Defterlerinin usulüne uygun tutulmamasının cezası nedir?

Cevap: Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu madde 32-d)

 

Soru: Derneğin yapmış olduğu Genel Kurulda secime hile katanlara ne ceza verilir?

Cevap: e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (Dernekler Kanunu madde 32-e)

 

Soru: Derneğin defter ve belgelerini gizleyerek denetime ibraz etmeyenlere ne caza verilir

Cevap: Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(Dernekler Kanunu madde 32-e)

 

Soru:  Soru: Dernek başkanı veya herhangi bir yönetici yönetimin kararı olmadan derneğin paralarını dernekle alakası olmayan yerlere harcamıştır. Cezası nedir?

Cevap: Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir.  (Dernekler Kanunu 32 f)

 

Soru: Yetkili mercilerden izin almadan yabancı bir derneğin şubesi açılırsa cezası nedir?

Cevap: Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir. (Dernekler Kanunu 32 f)

 

Soru: Derneğimizin tüzüğünde yazılmayan bir faaliyette bulunabilir mi? Faaliyette bulunursak cezası nedir?

Cevap: Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. (Dernekler Kanunu Madde 30 a)  Dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (Dernekler Kanunu Madde 32 o)

 

Soru: Derneğimiz  için matbaada yapmış olduğumuz makbuzları Dernekler Müdürlüğüne kim bildirecek? Bildirilmezse cezası nedir?

Cevap: Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek zorundadır. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 32 h)

 

Soru: Suç teşkil etmeyen bir eksikliğin bir hata veya eksikliğin giderilmemesinin yaptırımı var mı? Cevap: Derneklerin iş ve işlemlerinde, yönetmeliklere  aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara idarî para cezası verilir (Dernekler Kanunu Madde 32 i)

 

 

.

  1. j)19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
  2. k)9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21 inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya hükmolunur.
  3. l)22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  4. m)26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.
  5. n)28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
  6. o)30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.
  7. p)30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
  8. r)31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Soru: Derneğimizin bazı  defterleri tahrip olmuş ve yazıları okunmamaktadır. İşletme defterimizde kaybolmuştur. Ne yapmamız gerekir.  Cezası var mı?

Cevap: Defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21 inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya hükmolunur.

 

Soru: Derneğimize lokal açtık ve bildirimde bulunmadık. Cezası nedir?

Cevap: tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir. (Dernekler Kanunu 32 m)

 

Soru: Çocuk derneklerine de ceza kesilir mi?

Cevap: çocuk dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.

 

Soru: Cezalar tüm yöneticiler için mi uygulanır?

Cevap: Dernekler Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder. İdari Para Cezaları Dernek Başkanı adına tanzim edilir.

 

 

Soru: Kamu görevlileri dernek adına yardım toplayabilir mi? Toplarsa cezası ne olur?

Cevap: Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz (5072 sayılı Kanun Madde 2 f) belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır. (5072 sayılı Kanun Madde 3)

 

Soru: Yetki belgemizin süresi dolmuş, fakat gelir toplanmıştır. Cezası var mı?

Cevap: Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 32 d)

 

Soru: Denetim için defterlerimiz istendiğinde vermesek cezası ne olur?

Cevap: Defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (Dernekler Kanunu Madde 32 e)

 

 

Soru: Tasdikli üye kayıt defterimiz bittikten sonra farkına varmadan tasdiksiz üye kayıt defteri kullanmaya başladık. Cezası var mı?

Cevap: Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.(Dernekler Kanunu Madde 32 d)

 

Soru: Gelen giden evraklarımız  kayıt defterimize hiç işlenmemiş cezası var mı?

Cevap: Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 32 d)