Girdi yapan tuncer

SON EKLENENLER

Soru: Dernek Yönetim Kurulu Borç alabilir mi? Kredi Kullanabilir mi? CEVAP: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde tüzüğünden yazılı olması kaydı ile yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda […]

AİDAT- BAĞIŞ – YARDIM – GİDER

AİDAT- BAĞIŞ – YARDIM – GİDER   Soru: Dernekler zorunlu ödentilere tabii tutulurlar mı? Cevap: Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.  Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.  (Türk […]

BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

BEYANNAME VE BİLDİRİMLER   Soru: Dernekler beyanname vermek zorunda mıdır? Vermezsek cezası var mı? Cevap : Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. (Dernekler Kanunu Madde 19) Beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede […]

CEZALAR

CEZALAR   Soru: Dernek üyesi olma konusunda engelleyici cezası olan birini dernek üyesi yapmamız halinde nasıl bir ceza ile karşılaşırız. Cevap: derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine idarî para cezası verilir. (Dernekler […]

DEFTER VE BELGELER  

DEFTER VE BELGELER   Soru: Derneğin kullanacağı defterleri nerede tasdik edeceğiz? Cevap: Defterler Dernekler Birimi veya noter tarafından tasdik edilir.   Soru: Dernek için bastırdığımız makbuzları herhangi bir yere bildirmemiz gerekiyor mu? Cevap: Dernek için basılan makbuzların bildirimini basımı gerçekleştiren basımevi tarafından belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî idare amirliğine bildirmek zorundadır. […]

DENETİMLER

DENETİMLER   Soru: Dernekler denetime tabi tutuluyor mu? Cevap: Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. (Dernekler Kanunu Madde 19)   Soru: Dernek bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi halinde dernek denetim kurulu tarafından tekrar denetim […]

DERNEK KURULUŞU

KURULUŞLAR   Soru: Dernek kuruluşu için hangi evraklar isteniyor? Cevap: Dernek kuruşu için istenen evraklar Dernek Tüzüğü : bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı  3 adet asıl tüzük Kuruluş Bildirimi: Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş karşıları kurucular tarafından imzalı 2 adet Kuruluş Bildirimi Tebligat Almaya Yetkili Kişiler Listesi: . Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en […]

DERNEKLERİN DİKKATİNE

DERNEKLERİN DİKKATİNE Dernekler, 2017 Yılına ait faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile 01.01.2018  tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar Dernekler Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, […]

FAALİYET VE ETKİNLİKLER

FAALİYET VE ETKİNLİKLER   Soru: Derneğimiz üyeleri için eğitim  kursu düzenlememiz mümkün müdür? Cevap: Derneklerin, dernek tüzüğünde konuyla ilgili düzenleme bulunması şartıyla, faaliyet alanıyla ilgili kurs, eğitim ve seminerler düzenlemesi mümkündür. Yani, derneklerin üyelerine ya da üye olmayan kişilere eğitim vermesi, kural olarak yasaklanmış bir faaliyet değildir. Ancak Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine […]

FEDERASYON NEDİR?

FEDERASYON NEDİR? Üç veya daha fazla derneğin aynı amaçlar doğrultusunda fayda ve  menfaatlerini sağlamak, güç birliği yapmak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen ve tüzel kişiliği bulunan bir oluşumdur. Dernekçilikten Federasyon örgütlenmenin ikinci basamağıdır. Federasyona giren dernekler arasındaki hukukî bağ federasyon tüzüğüdür. Yâni federasyonu meydana getiren dernekler arasındaki alakayı düzenleyen metin, bir antlaşma değil kanuni zorunluluğu olan […]

GAYRİMENKUL ALIMI VE YERLEŞİM YERİ

GAYRİMENKUL ALIMI VE YERLEŞİM YERİ   Soru :  Taşınmaz mal edinme nasıl olur? Cevap :  Genel kurulda yönetim kuruluna yetki verilerek taşınmaz elde edilir. Taşınmaz bağışlarında genel kurul kararına gerek yoktur. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde taşınmaz mal bildirim formunu doldurmak suretiyle Dernekler Müdürlüğüne  bildirirler. (Dernekler Yönetmeliği Madde 93) Soru: Dernek […]

GENEL

Kitabın Adı                :  500 Soru 500 Cevap ile A’ dan Z’ ye Dernekçilik Yazar                           :   Tuncer DAĞ Kitabın Türü             ;  1. Basım Editör                           :   Mustafa Küpeli Yayına Hazırlayan  :  Birikim Yayınları Kapak Grafik               : Baskı                             : Aykut Basım: Mezarlık Üstü Cad. No: 24/26 Fruzköy-Avcılar/İstanbul   Tüm Yayın hakları gizlidir İSMN No:     Adres: İnönü […]

GIDA BANKACILIĞI

GIDA BANKACILIĞI   Soru: Gıda Bankacılığını Dernek ve Vakıfların dışında başka kurumlarda yapabilir mi? Cevap: Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerini bağışının dernek ve vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı olanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak Gıda Bankacılığı yardımlarının kanunda belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. (Kaynak Mali Çözüm Metin Eren)   […]

İKTİSADİ İŞLETME

İKTİSADİ İŞLETME   Soru: Dernekler iktisadi işletme kurabilirler mi? Cevap: Yurt, pansiyon, çocuk yuvası, aş ocağı, huzurevi, spor salonu, kamp tesisleri, sandık kuran ve lokal açan dernekler, bu hak ve yetkilerini aynı zamanda gelir getirme amacına yönelik olarak kullanılması durumunda aynı zamanda iktisadi işletme niteliği de doğacaktır. Tüzüklerinde iktisadi işletme kurma ve işletme konusunda hüküm […]

KAMU YARARINA OLAN DERNEKLER

 KAMU YARARINA OLAN DERNEKLER Soru … : Kamu yararına çalışan dernek ne demektir?  Hangi dernekler kamu yararına çalışan dernek statüsündedir? Cevap ….: Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri […]