TOPLANTILAR

TOPLANTILAR

 

 

Soru: Dernek Genel kurul toplantıları nerelerde yapılabilir?

Cevap: Dernek merkezinin bulunduğu “İL yada İLÇE’ de yapılır. Nerede yapılacağı tüzüğünde belirtilmelidir. Tüzükte il dışında yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılabilir şeklinde bir metine de yer verildiği taktirde yönetim kurulu genel kurulu il dışında da yapabilir

 

Soru: Dernek üyeleri toplantısız ve çağrısız karar alabilirler mi?

Cevap : Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. (Türk Medeni Kanunu Madde 76)

 

Soru: Genel Kurul çağrısını gazetede ilan etmek zorunda mıyız?

Cevap: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. (Dernekler Yönetmeliği Madde 14)

 

Soru: Tüzel kişiler dernekte nasıl oy kullanacak?

Cevap:Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. (Dernekler Kanunu Madde 6)

 

Soru: Genel Kurulumuzu zamanında yapamadık. Cezası ne olur?

Cevap: Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine  idarî para cezası verilir. (Dernekler Kanunu Madde 30b)

 

Soru:  İlk genel kurulda çoğunluk sağlanmaması halinde durum ne olur?

Cevap: Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, birinci toplantının duyurusunda  ikinci toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. (Dernekler Yönetmeliği Madde 14)

 

Soru: Dernek genel kurulumuz kavga nedeni ile yapılamadı. Ne yapabiliriz.

Cevap: Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. (Dernekler Yönetmeliği Madde 14)

 

Soru: Genel Kurulda üyenin kimliği yoksa oy kullanabilir mi?

Cevap: Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. (Dernekler Yönetmeliği Madde 15) Oy kullanamaz

Soru: Yönetim Kurulu toplantıları nerelerde yapılabilir? 
Cevap: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Danışma Kurulu gibi organların toplantı yapma yerleri için mevzuatta herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak tüzüklere bu konuda bağlayıcı hükümler konulabilir. Aksine hüküm yoksa yönetim kurulu kararı ile toplantılarını alacakları bir kararla istedikleri bir yerde yapabilirler.

Soru: Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyelere ne işlem yapılır?
Cevap: Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz katılmayan üyelerin durumu tüzükte belirtilmelidir. Bu şekilde yönetim kurulu üyelikleri düşürülebilir.

Soru: Yönetim Kurulu karar yeter sayısı ne anlama gelmektedir? 
Cevap: Yönetim kurulu üyesi 5 olan bir derneğin 3 asil üyesi ile toplanarak kararlar alabilir. Toplantıya katılmayan diğer üyeler isterlerse alınan kararları görebilir itiraz şerhi koyabilirler.

Soru: Yönetim Kurulu kararlarında oyların eşitliği halinde ne yapılır? 
Cevap: Dernek tüzüğüne, oylamalarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın üstün sayılacağına dair hüküm konulabilir. Böyle bir madde konulduğu zaman başkanın oyu 2 oy olarak değerlendirilebilir.

Soru: Yönetim Kurulu kararları için mahkemeye başvurulabilir mi? 
Cevap: Yapılan usulsüzlük veya başka nedenden dolayı yönetim kurulu hakkında ilgili mahkemelere suç duyurunda bulunulur. Derneğin en yetkili organı olan genel kurula intikal ettirebilir.

Soru: Dernekler hangi amaç ve konu için toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilirler veya düzenleyebilirler? 
Cevap: Dernekler kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. Kapalı alanlarda yapılan her türlü toplantı 2911 sayılı kanun kapsamı dışındadır. Bu tür organizasyonlarda herhangi bir toplantı iznine gerek yoktur.

Soru: Kongre Divan Yönetimi nasıl olmalıdır? 
Cevap: Başkanlık Divanı açık oyla yapılan seçimle gelen üyelerden oluşur. Sayılarını kongre üyeleri belirler. Divanda tek yetkili en çok oyu almış olan başkandır. Diğer üyeler başkana yardımcı olurlar. Başkanlık Divanı üyelerinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda yeni bir seçimle eksik üyeler tamamlanır. Divan Başkanı görevine başlar, daha sonra başkan gündem maddelerini sırayla işleme koyar. Üyelerin genel kurulda açıklama hakkı vardır. Açıklama hakkı kendisine sataşılan ve bazı suçlamaları isnat edilen kişinin açıklama yapma ve cevap verme hakkı vardır.

Soru: Kongre toplantı yeter sayısı nasıl tespit edilir? 
Cevap: Dernek kongrelerinde yeter sayı kanun koyucu dernekler lehine düzenleme yaptığı için ilk toplantıda tüzük değişikliği ve fesih amaçlı kongreler hariç diğer kongrelerde üye sayısını yarısından bir fazlasının toplantıya katılımı halinde toplantı yapılabilecektir. Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tam sayısının en az iki katı kadar olacaktır.

Soru: Dernekler, olağanüstü genel kurulu ne zaman ve hangi şartlarda yapabilirler?

Cevap:; Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir   ( 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 75. Maddesi)  . Buna göre gerekli görülen her durumda olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir.

 

Soru: Mevzuatına göre  genel kurulların 3 yılda bir yapabilmesi mümkün iken  Bir derneğin tüzüğünde “olağan genel kurulu 2 yılda bir yapılmalıdır” yazmasına rağmen 3 yılda bir yapılması mümkün müdür?

Cevap:  Medeni Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrası olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hükümle dernek genel kurullarının toplanma süresine dair üst sınır belirlenmiştir. Dernek Genel Kurulunun üst sınır içerisinde kalmak şartıyla kaç yılda bir toplanacağı derneklerin tercihine bırakılmıştır. Dernekler genel kurullarını tüzüklerinde belirledikleri zamanda yapmak zorundadırlar. Bu durumda tüzükteki hüküm değiştirilmediği taktirde genel kurul toplantılarının 3 yılda bir yapılması mümkün değildir.

 

Soru: Seçimsiz olağanüstü genel kurul  toplantısı yapıldı. Toplantıda da yönetim ve denetim seçim yapılmamıştır. Dernekler Müdürlüğüne  genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini  vermemiz gerekiyor mu?

Cevap:. Olağanüstü genel kurul toplantısında dernek organlarına seçim yapılmamış olsa da Dernekler Müdürlüğüne genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri 30 günlük süre zarfında bildirilmelidir.

 

Soru: Dernek tüzüğünde, genel kurul toplantısının her yıl olması durumunda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin her yıl seçilme zorunluluğu var mıdır?

Cevap:  Genel kurul toplantısının derneğin tüzük hükümleri gereğince her yıl yapılmak zorunda olması, derneğin tüzüğünde belirtmek şartıyla yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin her yıl seçilmesi zorunluluğunu getirmez. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yılı geçmemek şartıyla tüzük hükmüyle belirlenebilir.

 

Soru: Derneklerin  genel kurul toplantılarında, dernek üyesi olmayan kişiler divan heyetine seçilebilirler mi? 

Cevap: Dernekler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde; “Dernek üyesi olmayan ve genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler” hükmü yer almasına rağmen genel kurulda oy kullanmama kaydı ile toplantıyı yönetme konusunda genel kurul üyelerinin oy çokluğu ile vereceği karar sonucunda engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer bir kanaat ise  madde hükmünden  dernek üyesi olmayan kişiler sadece genel kurulu izleyebilirler. Bu kişilerin genel kurulda divan başkanı ya da yazman seçilmesi mümkün değildir denilmektedir.