DERNEKLERİN DİKKATİNE

DERNEKLERİN DİKKATİNE

Dernekler, 2017 Yılına ait faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile 01.01.2018  tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar Dernekler Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yer alan Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan derneklerde, kendi istekleriyle beyanname ve bildirimlerini aynı usulle elektronik ortamda gönderebilirler.

Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir. Elektronik ortamda verilmiş olan bu beyannamelerin ayrıca çıktısının alınarak mülki amirliğe verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Dernek, yılın son günlerinde kurulmuş olsa dahi müteakip yılın nisan ayı sonuna kadar beyannamesini vermesi gerekmektedir.

Örneğin: 31.12.2017 tarihinden kurulmuş olan bir dernek, federasyon, konfederasyon veya Dernek Şubesi bir günlük faaliyette olsa bile  01.01.2018  tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır.

DERNEK BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA VE DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL ESASLAR

 

 1.   Beyanname verme yükümlülüğünü düzenleyen, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu ve 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddeleri uyarınca;

 

 1. a)  Dernek Beyannamelerinin her takvim yılının ilk dört ayı içinde (Ocak ayı başından Nisan ayı sonuna kadar herhangi bir mesai gününde verilebilir) bir önceki yıla ait olmak üzere mülki idare amirliğine verilmesi gerekmektedir.

 

 1. b) Doldurulan beyannamenin yönetim kurulu tarafından incelenerek onaylanması ve onaylandığına dair kararın tarih ve sayısının beyannamenin sonundaki ilgili bölüme mutlaka yazılması gerekmektedir.

 

 1. c) Beyannameler, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunanlar için bir adet, diğer ilçe merkezlerinde bulunanlar için ise iki adet olarak verilecektir.

 

ç) Şubelerin, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamenin bir örneğini bağlı bulundukları derneğin genel merkezine de vermeleri gerekmektedir. Şubeler verecekleri beyannamelerde sadece kendi şubelerine ait bilgilerin tamamını ilgili bölümlere yazacaklardır, bağlı bulundukları derneğe ait olan bilgileri (Örneğin dernek mülkiyetinde bulunan fakat şube tarafından kullanılan taşıtlara ait bilgiler, derneğe ait yayın organı ile ilgili bilgiler gibi) ayrıca kendi beyannamelerinde belirtmeyeceklerdir. Dernek Genel Merkezleri ise, beyanname verme süreleri dolmadan iki ay önce şubelerine ait beyannameleri alacaklar ve bu şekilde şubelerinden derledikleri tüm bilgileri (üye sayıları, mali bilgiler ile birleştirmeye uygun diğer bilgiler) içeren dernek beyannamelerini mülki idare amirliğine vereceklerdir. Dernek genel merkez beyannamesinde şubelerinden gelen özellikle mali bilgilerin konsolide edilerek tek mali tablo üzerinde sağlıklı bir şekilde gösterilebilmesi için, dernek ve şubelerinin hepsinin aynı muhasebe sistemine göre (Dernekler Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hadler dikkate alınarak İşletme Hesabı Esası veya Bilanço Esası) defter tutmaları gerekmektedir.”

 

 1. d) Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmeyecektir. Ancak, temsilciliklere ilişkin bilgilerin beyannamede gösterilmesi gerekmektedir.

 

 1. e) Belirtilen süre içinde beyannamelerini vermeyenler Dernekler Kanunu’nun 32 nci maddesinin (l) bendine göre idari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise aynı Kanunun 32 nci maddesinin (j) bendine göre adli para cezasıyla cezalandırılacağı dikkate alınmalıdır.

 

 1.   Dernekler Yönetmeliğinin “İşlemlerin elektronik ortamda yapılması” nı düzenleyen 96 ncı maddesi uyarınca;

 

 1. a) Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan dernekler beyannamelerini Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfası (dernekler.gov.tr) üzerinden, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmak zorundadırlar. Diğer dernekler ise isterlerse Dernekler İl Müdürlüklerine müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi almak suretiyle beyannamelerini aynı şekilde belirtilen internet sayfası üzerinden doldurabileceklerdir.
 2. b) Beyannamelerini elektronik ortamda dolduran derneklerin, beyannamenin sistemden alacakları bir çıktısını da süresi içerisinde mülki idare amirliğine elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde beyannameyi süresinde vermemiş sayılacaklardır.

 

 1. c) Elektronik ortama aktarılan beyanname bilgileri, mülki idare amirliğine verilen çıktısı ile aynı olmak zorundadır.

 

 1.   Dernek beyannamesi örneğinde gösterilen yönlendirmeler gereğince her kuruluşun kendi durumuna göre bazı sorular ve alt bölümleri doldurulmaz.

Örneğin: Beyannamenin VII inci Bölümün “1. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?” sorusuna “Basit Usul (İşletme Defteri)” kutucuğunun işaretlenerek cevap verilmesi durumunda, söz konusu kuruluş için bu bölümün yalnızca 2 ve 3 üncü sorularına cevap verilecek 4, 5, 6 ve 7 nci soruları ise cevaplanmayacaktır. Cevaplanmayı gerektirmeyen soru ve alt bölümlerinin beyannamede gösterilmesi zorunlu değildir.

 

BEYANNAMEDE DOLDURULMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER

 1. Kuruluşunuzun hukuki yapısı
 2. Derneğinize bağlı şube/şubeler var mı?
 3. Derneğinize bağlı temsilcilik var mı?
 4. Derneğiniz platform/girişim/hareket vb. geçici bir birliğin içinde yer alıyor mu?
 5. Derneğiniz herhangi bir federasyona üye mi?
 6. Derneğinizin üye sayısını (Kadın, Erkek, Tüzel Kişi) ?
 7. 2017 yılında kuruluşunuzun faaliyetlerini yürütmek üzere ücretli/gönüllü çalışanınız var mıydı?
 8. Kuruluşunuzun yayın organı/organları var mı?
 9. Kuruluşunuza bağlı veya ortağı olduğunuz kâr amaçlı kuruluş var mı?
 10. Kuruluşunuza bağlı sandık var mı?
 11. Kuruluşunuza bağlı kar amacı olmayan tesis, müessese vb. eklentileriniz var mı?
 12. Kuruluşunuzun yurtdışındaki herhangi bir kuruluş ile ilişkisi bulunmakta mıdır?
 13. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?
 14. Kuruluşunuz 2017 yılında, YURTİÇİNDE herhangi bir sivil toplum kuruluşundan NAKDİ yardım aldı mı?
 15. Kuruluşunuz 2017 yılı içinde Türkiye’deki KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN NAKDİ yardım aldı mı?
 16. Mülkiyeti kuruluşunuza ait taşıt var mı?
 17. Kuruluşunuzun taşınmaz malı var mı?