DERNEK KURULUŞU

KURULUŞLAR

 

Soru: Dernek kuruluşu için hangi evraklar isteniyor?

Cevap: Dernek kuruşu için istenen evraklar

 1. Dernek Tüzüğü : bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı  3 adet asıl tüzük
 2. Kuruluş Bildirimi: Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş karşıları kurucular tarafından imzalı 2 adet Kuruluş Bildirimi
 3. Tebligat Almaya Yetkili Kişiler Listesi: . Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı 1 Adet liste
 4. Kat Malikleri Kararı: Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı 1 adet, karar örneği
 5. Kira kontratı 2 adet.
 6. Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.
 7. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
 8. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.
 9. Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Spor Kulübü Dernek Kuruluşlarında Okul Müdürü tarafından onaylanmış muvaffaka name (….Spor kulübü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur….) gerekmektedir.
 10. Camii yaptırma ve yaşatma derneği açılıyorsa müftülükten alınacak yazı
 11. Spor Kulübü taraftan derneği açılıyor ise ilgili Spor Kulübünün yazısı
 12. Çocuk Derneklerinin kuruluşunda kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

 

Soru: Dernek şubenin kuruluşu için hangi evraklar isteniyor?

Cevap:  Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş derneklerin şube kuruluşları  için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir.

 • Kuruluş Bildirimini: En az üç kişinin imzaladığı 2 adet Kuruluş Bildirimi
 • Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler: Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ile yazışma ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten 1 adet  liste
 • Genel Kurul Divan Tutanağı : Şube açılması için Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verildiği belirtilmiş 1 adet  Divan Tutanağı
 • Yönetim Kurulu Kararı: Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış 1 adet dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
 • Kat Malikleri Kararı: Şubenin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği, kira kontratı
 • Şube merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa 2 adet kira kontratı
 • Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın 1 adet fotokopisi.
 • Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin 1 adet fotokopileri,

 

Soru: Temsilcilik açmak için gerekli olan evraklar nelerdir?

Cevap: Temsilcilik açmak için gerekli olan evraklar

 • Temsilcilik adresinin belirtildiği kira kontratı
 • Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler ile ilgili Yönetim kurulu kararı
 • Dilekçe
 • Temsilcinin nüfus cüzdan fotokopisi

 

Soru: Federasyon Kuruluşu için hangi evraklar isteniyor?

Cevap:   Federasyon kuruluşu için aşağıda belirtilen evraklar gerekmektedir. .

 • Kuruluş Bildirimi : Federasyonu kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi
 • Federasyon tüzüğü: Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet tüzük
 • Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli 1 adet sureti,
 • Genel Kurul Divan Tutanağı: Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış 1 adet karar örneği
 • Yönetim Kurulu Kararı: kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının kararının 1 adet örneği,
 • Yazışma ve Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler Listesi: Geçici yönetim kurulu üyeleri ile veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten 1 adet liste veya yazı.
 • Federasyon Merkezinin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı 1 adet, karar örneği
 • Kira kontratı 2 adet
 • Federasyon merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa 2 adet kira kontratı
 • Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş 1 adet izin belgesi,

 

Soru: Konfederasyon Kuruluşu için hangi evraklar isteniyor?

Cevap:  Konfederasyon kuruluşu için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir.

 • Kuruluş Bildirimi : Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi
 • Tüzük : Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet konfederasyon tüzüğü,
 • Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli ,1 adet sureti
 • Genel Kurul Divan Tutanağı: Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış 1 adet Divan Tutanağı
 • Yönetim Kurulu Kararı: Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar 1 adet örneği,
 • Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler Listesi:  Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligat almaya yetkili  kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten 1 adet liste.
 • Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,
 • Konfederasyon Merkezinin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı 1 adet karar örneği 2 adet kira kontratı
 • Konfederasyon merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa 2 adet kira kontratı

 

 

Soru: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulacak birliğin kurulması için hangi evraklar isteniyor?

Cevap: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulacak birliğin kurulması için aşağıda belirtilen evraklar istenmektedir.

 • Kuruluş Bildirimi: Kurucuları tarafından imzalanmış 4 adet Kuruluş Bildirimi
 • Birlik Statüsü : Kurucular tarafından imzalanmış 3 adet birlik statüsü,
 • Birliği kuracak tüzel kişiliklerin yetkili organları tarafından bu konuda alınmış 3 adet karar örneği
 • Birliği kuracak kişilerin arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların 3 adet nüfus cüzdanı örneği,
 • Kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten 3 adet liste,

 

Soru: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan  birliğin şubesinin kurulması için hangi evraklar isteniyor?  

Cevap: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulan  birliğin şubesinin kurulması için aşağıda belirtilen  evraklar isteniyor?

 • Kurucuların imzalarını içeren iki adet kuruluş bildirimi
 • İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet birlik tüzüğü,
 • Şube kurulmasına ilişkin birlik yetkili organlarınca alınan karar örneği,
 • Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış birlik yönetim kurulu karar fotokopisi,
 • Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,
 • Şube’yi kuracaklar arasında yabancı tebaalı gerçek kişilerin bulunması halinde, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin örnekleri,
 • Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 • Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste,

 

Soru: Türkiye’de kurulan birliklerin yurt dışında faaliyette bulunmaları için hangi evraklar istenmektedir?

Cevap: Türkiye’de kurulan birlikler tarafından yurt dışında doğrudan faaliyette bulunma, şube açma, yurtdışında benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapma talebi ile ilgili olarak birlik yönetim kurulu başkanlığınca hazırlanan talep dilekçesi birliğin kurulu bulunduğu yerdeki mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

Bu dilekçeye;

 

 • Birlik statüsü,
 • Yurt dışında doğrudan faaliyette bulunma, şube açma, benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapmaya ilişkin birlik yetkili organınca alınan karar örneği,

 

Ayrıca, şube açılması ile ilgili olarak,

 • Şube kurucularının yetkilendirildiğine ilişkin birlik yetkili organının karar örneği,
 • Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği
 • Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste,
 • Yurtdışında açılacak şubenin statüsü,

 

Benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılma veya bunlarla işbirliği yapmaya ilişkin olarak ise,

 • Birliğin katılacağı veya işbirliğinde bulunacağı yurtdışında kurulu dernek veya kuruluşun statüsü ve noter tasdikli Türkçe çevirisi,
 • Yurtdışındaki dernek veya kuruluş tarafından katılma yada işbirliği talebinin uygun görüldüğüne ilişkin davet mektubunun aslı ve Türkçe çevirisi, dörder adet olarak eklenir.

 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki başvurularda belgeler birer arttırılarak verilir.

 

Soru: Yurt dışında kurulan birliklerin Türkiye’de faaliyette bulunmaları için hangi evraklar istenmektedir? Cevap: Yurt dışında kurulan birlikler, Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunma, işbirliği yapma, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma ile ilgili başvurularını (Dernekler Yönetmeliği Ek-6’da bulunan) “Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu”nu ve Türkiye’de faaliyette bulunacak yabancı birliğin orjinal dilindeki statüsü ile statünün sadece amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bilgilerin bulunduğu (Dernekler Yönetmeliği Ek-9’ da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden) bölümün Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı örneğini  dört nüsha olarak İçişleri Bakanlığına vermek suretiyle yaparlar.

 

Ayrıca, temsilcilik açma başvurularında; (Dernekler Yönetmeliği Ek-9’da bulunan) örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ve temsilcilik kurucu / kurucuları tarafından imzalanmış Türkiye Temsilciliği Ana Statüsünün,

 

    Şube açma başvurularında:  Dernekler Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen konuları ihtiva eden ve şube kurucuları tarafından imzalanmış tüzüğün de verilmesi zorunludur.

 • İşbirliği yapma başvuruları, yabancı birlik adına ülkemizde işbirliği yapılacak kuruluş tarafından da gerçekleştirebilir.
 • Başvurular, İçişleri Bakanlığına doğrudan yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir.
 • Yabancı birliklerin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin verilmesi gerektiğinde, yeni izin başvurusunda geçerliliğini koruyan belgeler istenmez.

 

Soru: Platform oluşturmak için hangi evraklar isteniyor? .

Cevap:  Dernekler amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformular oluşturabilirler.

 • Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.
 • Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir.
 • Platform tutanağında, platformun oluşturma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirlenir.
 • Valiliğe bildirimde bulunulmaz

 

Soru: Dernek kuruluşuna başlamadan önce herhangi bir yerden izin almamız gerekiyor nu?

Cevap: Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. (Dernekler Kanunu Madde 3)

 

Soru: Dernek en az kaç kişi ile kurulur? Alt ve üst limit var mı?

Cevap  : Dernekler en az 7 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Dernekler Kanunu Madde 2 a) (Türk Medeni Kanunu Madde 56)  Üst limit bulunmamaktadır.

 

Soru: Yeni kurulan dernek dernekler birimine  eksik evrak verilirse ne olur?

Cevap:  Derneğin kuruluş aşamasında verilen kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün mevzuata uygunluğu, dernek merkezinin kurulu bulunduğu yerin en büyük mülki amiri tarafından, 60 gün içinde dosya üzerinde incelenir. Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edilmesi durumunda, dernek kurucularından eksikliklerin giderilmesi veya tamamlanması istenir.

Dernek kurucularına yapılan tebliğden sonra, 30 gün içinde, tespit edilen noksanlıkların giderilmemesi halinde bu durum, en büyük mülki amir tarafından, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açılması için, Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir. Cumhuriyet Savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.

Kuruluş bildiriminde yapılan incelemelerde, tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması durumunda, ya da bu aykırılık veya noksanlığın belirli sürede giderilmiş olması halinde; durum derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir..   (Dernekler Yönetmeliği Madde 6)

 

Soru  : Dernek kuruluşundan sonra ne zamana kadar olağan kongre yapmak zorundadır?

Cevap: Dernekler birimince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmakla yükümlüdürler

 

Soru  : Federasyon oluşturmadan dernekler birliktelik oluşturabilirler mi?

Cevap  : Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri Platform adı altında oluşturabilirler.  (Dernekler Kanunu Madde 25)

 

Soru: Federasyona üye olan dernekler en az kaç delege ile temsil edilir?

Cevap: Dernekler, bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler, ilgili derneklerin ve  federasyonların genel kurullarınca seçilirler. (Türk Medeni Kanunu Madde 98)

 

Soru: Federasyon ve Konfederasyonlar şube açabilir mi?

 Cevap: Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar şeklindeki düzenleme nedeniyle federasyonların ve Konfederasyonların  şube açmaları mümkün değildir. (5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 8 inci maddesi)

 

Soru: Yeni kurulacak olan bir derneğin  kurucuları arasında yabancı uyruklu bir kişinin bulunmasında herhangi bir sakınca var mı?

Cevap:  “Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye veya kurucu olabilirler,.  (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 93’üncü maddesi)

Yeni kurulacak olan derneğin  kuruluş bildirimine eklenecek ekler arasında, kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması durumunda bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopisinin; Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığı’nca izin verildiğini belirten, dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyanın eklenmesi gerekmektedir. (Dernekler Yönetmeliği’5’inci maddesi)

 

Soru: Dernek yurt dışında şube açabilir mi?

Cevap: Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler. (Dernekler Kanunu Madde 5)

 

Soru: Yabancı dernekler Türkiye’de şube veya temsilcilik açabilirler mi?

Cevap: Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler. (Dernekler Kanunu Madde 5)

 

Soru: Temsilciliklerin tüzel kişiliği var mıdır?

Cevap:  Temsilcilik; “Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimdir ( 5253 sayılı Dernekler Kanunu  2 nci maddesi)

 

Soru: Derneğimize başka bir ilçede temsilcilik açabilir miyiz?

Cevap 39: Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla temsilcilik açabilirler. (Dernekler Kanunu Madde 24)

 

Soru: Dernek temsilciliği açmamız için ne yapmamız gerekir?

Cevap 40: Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. (Dernekler Kanunu Madde 24)

 

Soru: Açılan temsilciliğin bildirilmemesi halinde ne işlem uygulanır?

Cevap: Temsilcilik açmak  için yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Kanun’un 32 nci maddesinin (l) bendinde;  “ 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere idarî para cezası verilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince açılan temsilciliklerin açıldığı mülki idare amirliğine bildirilmemesi durumunda hem görevlendirilen temsilcilere, hem de dernek başkanına idari para cezası kesilebilmektedir.

 

Soru: Dernek şubemiz temsilcilik açabilir mi?

Cevap 41:  Şubeler temsilcilik açamazlar (Dernekler Kanunu Madde 24)

 

Soru: Derneğimizin unvanına “Türkiye” kelimesi ekleyebilir miyiz?

Cevap: Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir. (Dernekler Kanunu Madde 28)

 

Soru: Derneğimiz kapatılan bir siyasi partinin amblemini kullanabilir mi?

Cevap: Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır. (Dernekler Kanunu Madde 29)

 

Soru: Derneğimizin tüzüğünde yazılmayan bir faaliyette bulunabilir mi? Faaliyette bulunursak cezası nedir?

Cevap: Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. (Dernekler Kanunu Madde 30 a)  Dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Dernekler Kanunu Madde 32 o)

 

Soru: Dernekler öğrenci yurdu açabilir mi?

Cevap: Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere yurt açabilir. Açacakları yurtlara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından ve valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimlerine vermek zorundadırlar. (Dernekler Yönetmeliği Madde 95)

 

 

Soru: Spor Kulüpleri resmi manada hangi bakanlığa ve  kuruma  bağlı.

Cevap: Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir. (Dernekler Kanunu Madde 14)

 

Soru: Yedi kişi ile dernek kuruldu. Dernekler Müdürlüğünde alındı belgesi ile teslim edildi. Tarafımıza kütük numarası verildi. Tüzükteki eksikliklerin giderilmesi için Dernekler Müdürlüğü tarafından tebligat yapıldı. Yeni tüzük hazırlandı. Yeni tüzükte kuruculardan 2 tanesi imzalamadı ve istifa ettiğini söylediler. Yeni kurucu alabilir miyiz? Veya 5 kişinin imzası yeterli olur mu?

Cevap:  Kuruluş bildiriminin dernekler birimine verildiği andan itibaren tüzel kişilik kazanmış olur. Dernek tüzel kişilik kazanmasından sonra istifa edenlerin ve yeni tüzüğü imzalamalarına gerek yoktur. Tüzel kişilik kazandıktan sonra kurucu değiştirilemez ve yeni kurucu alınamaz. Beş kişinin imzası yeterli olacaktır. Kaynak:İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 01.12.2010 tarihli beyanı)

 

 

Soru: Dernekler Aynı isimleri alabilir mi?
Cevap: Dernekler aynı isimle yeniden kurulabilirler. ancak mahkeme kararı ile kapatılan dernekler tekrar aynı isimle kurulamazlar.

Soru: Dernekler birden fazla amaç için kurulabilir mi?
Cevap: Her derneğin yalnız bir tek amacı olabilir. Bu nedenle birden çok amaçlı dernek kurulamaz. Tümüyle bir anlam belirleyen ve bir birini tamamlayan amaçlar, tek amaç olarak sayılabilir. Birbirleriyle ilişkili olan konular ya da amaca giden faaliyetler olabilir.

Soru: Maddi kazanç paylaşmak amacıyla dernek kurulabilir mi? 
Cevap : Maddi kazanç paylaşmak amacı taşıyan bir dernek kurulamaz. Ancak amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelir kaynakları yeterli olmayan ya da isteyen dernekler gelir elde etmek için ticari işletme kurabilirler.

Soru: Dernekler vakıf kurabilirler mi?
Cevap: Dernekler vakıf haline gelemezler, tüm varlıkları ile birlikte mevcut olan vakfa dâhil olamazlar. Ancak mallarının bir kısmı ile vakıf kurabilirler.

Soru: Çocuklar Dernek Kurabilir mi?

Cevap:; Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eği­tim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek ama­cıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve dene­tim kurullarında görev alamazlar.  Çocuk derneklerine onse­kiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar  ( 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3’üncü maddesi)

 

Soru: Feshedilen  bir derneğin ismini taşıyan başka bir dernek kurulabilir mi?

 Cevap; “Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıy­la kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendi­kanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devlet­lerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları yasak­tır.” hükümleri yer almaktadır.

Ancak mahkeme kararı dışında normal yolda feshedilen  bir derneğin kütükten silinmesinden sonra ayni isim altında bir dernek kurulmasına mevzuatımız açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Soru: Konfederasyonun üye sayısı 3 den aşağı  Federasyonun üye sayısı 5 den aşağı düştü. Bu durumda ne olmaktadır?

 Cevap:  Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

 

Soru: Platform nasıl kurulur?

Cevap: Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların tüzel kişiliği yoktur. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

 

Soru: Dernekler hangi kelimeleri kullanmak için izin almak zorundalar ?

Cevap: Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izni ile kullanılabilir.

 

Soru: Dernekler izne tabi kelimeleri kullanması için hangi şartları yerine getirmesi gerekir?

Cevap: Dernekler izne tabi kelimeleri kullanmaları için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekir.

 • En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
 • Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,
 • Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
 • Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,
 • Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması,
 • Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.

 

Soru: Dernekler izne tabi kelime kullanmaları izni için hangi evrakları ibraz etmek zorundalar?

Cevap: İzin almak için başvuracak derneklerde;

 • Dernek üye listesi,
 • Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,
 • İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği.

 

Soru: İzne tabi kelime talebinde bulunacak dernek nereye müracaat edecek ve süreç nasıl işleyecek?

Cevap: Dernek talep evraklarını dernek merkezinin bulunduğu valiliğe iletir. İlgili valilik, taleple ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, izin talebini valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa gönderir.
Bakanlık, gerekli incelemeyi yaparak, gerektiğinde ilgili bakanlıkların da görüşünü aldıktan sonra başvuruyu karara bağlar. Sonuç, İçişleri Bakanlığınca ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.