DERNEĞİN KAPANMASI VE TASFİYE

DERNEĞİN KAPANMASI VE TASFİYE

 Soru: Derneğin genel kurul kararı ile feshedilebilmesi için gereken toplantı ve karar yeter sayısı nedir?

Cevap: Genel kurulda fesih kararı verilebilmesi için birinci toplantıda, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerden en az 2/3 ünün hazır bulunması, hazır bulunanların da en az 2/3 ünün olumlu oy vermesi ile fesih kararı alınır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantı da yönetim ve denetim kurulu asıl üyeleri toplamının 2 katından aşağı olmamak üzere toplanır. Bu şekilde toplanılması halinde de toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün kabul oyu ile karar alınabilir. Aksi halde tüzel kişilik sona ermez. (Medeni Kanun 78 ve 81)

 

Soru: Dernek tasfiye edilmesi halinde mal varlığı ne olur?

Cevap: Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ise, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.  (Dernekler Kanunu Madde 15)

 

Soru: Federasyonun tasfiye edilmesi halinde mal varlığı ne olur?

Cevap: Federasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve haklar federasyonu oluşturan derneklere, federasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında devir ve intikal ettirilir.

 

Soru: Konfederasyonun tasfiye edilmesi halinde mal varlığı ne olur?

Cevap: Konfederasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve haklar konfederasyonu  oluşturan federasyonlara, konfederasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında devir ve intikal ettirilir.

 

Soru: Dernek Şubesi’nin  tasfiye edilmesi halinde mal varlığı ne olur?

Cevap: Dernek Şubesinin feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve haklar dernek genel merkezine  devir ve intikal ettirilir.

 

Soru: Tasfiye Kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap: Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Soru: Mahkeme kararıyla kapatılan derneğimizin hak ve alacaklarının akıbeti ne olacaktır?

Cevap: Genel kurul kararı ile feshedilen derneklerin hak ve alacakları ile taşınmazları tüzükte belirtilen yere devredilir. Tüzükte belirtilememişse genel kurul fesih kararı ile beraber bunu da tespit etmelidir. Aksi halde yani genel kurulun yapılmaması veya toplanamaması veya bu kararı alamaması halinde derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararı ile derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. (Der. Kan. 15 md.)

 

Soru: Dernek hangi durumlarda mahkeme kararı ile kapatılır?

Cevap:

 • Yeni kurulan bir derneğin kuruluş işlemleri sırasında eksikliklerinin tespit edilmesi halinde bu eksikliklerinin giderilmesi için tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve tespit edilen kanuna aykırılık giderilmezse;
 • Dernek kuruluşunun resmiyet kazanması yani; Medeni Kanun’un 62. maddesi uyarınca, yazılı bildirimi takip eden ilk altı ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılmaması halinde
 • Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hâle gelirse; cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, Medeni Kanun’un 89. maddesi uyarınca derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.
 • Dernek en az iki olağan genel kurulunu yapmaması halinde en büyük mülki amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu cumhuriyet savcılığına bildirir.

Soru: Fesih için ilgili makamlar tarafında dava açılan bir dernek dava sonucu beklenmeden faaliyetlerini devam etmesi  veya kongre yapması mümkün müdür?

Cevap:  Sadece fesih için bir dava açılmış olması hâli, derneğin yasal işlemlerini yapmasına bir engel teşkil etmez. Eğer mahkeme tarafından faaliyetten  alıkoyma ya da durdurma kararı mevcut değilse, derneğin yasal statüsü devam ettiğinden, olağan genel kurul toplantısının kanunda öngörülen şekilde yapılması gerekecektir.

 

Soru: Derneğin tasfiyesinden sonra mal ve hakların devrini kim hangi sıfatla yapacaktır?

Cevap: Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tasfiye edilen bir derneğin  para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Soru: Borçlu bir dernek tasfiyeye girmesi halinde borçları nasıl ödeyecek?

Cevap: Tasfiye işlemeleri sırasında tasfiye kurulu tarafından borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

 

Soru: Tasfiye işlemleri başlayan bir derneğin borçlarını karşılayacak kadar mal varlığı yoksa borçlar nasıl ödenecek

Cevap: Derneğin borçlanmasında yönetim kurulunun ihmali söz konusu ise borçlardan yönetim kurulu sorumlu tutulur. Yönetim Kurulunun ihmali dışında dernek faaliyetlerinden kaynaklı bir borçlanma oluşmuş ise üyeler eşit oranda borçları ödemekle sorumlu tutulur. Üyelerden tahsil edilerek borçlar ödenir.

 

Soru: Derneğin tasfiyesinden sonra defter ve belgeler ne olacak?

Cevap: Tasfiye edilen derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgeler beş yıl süre ile saklanmalıdır.

 

Soru: Derneğin tasfiyesi ile ilgili hangi evraklar düzenlenir ve evraklar nereye verilir?

Cevap: Derneğin tasfiye kararı verildikten sonra

 • Mülki İdare Amirliğine yazılacak dilekçe
 • Tasfiye Kurulu Tutanağı
 • Genel Kurul Tutanağı ile birlikte Mülki İdare Amirliğine verilir.

 

 

 

 

ÖRNEK-1

DİLEKÇE

ARDAHANVALİLİĞİ

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

/       /20

75-../…Kütük nolu ………………………………………. adresinde bulunan …………… DERNEĞİ’mizin  …/…’2015 tarihte yapmış olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında derneğin feshine karar verilmiştir.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Tasfiye Halindeki ….Dernek  Başkanı

Adı Soyadı İmzası

 

 

.

ÖRNEK-2

GENEL KURUL TUTANAĞI

 

 

GENEL KURUL TUTANAĞI

İdare Merkezi …………….. ilçesinde kurulu bulunan 75-…./….. Kütük numaralı ……………. DERNEĞİ’nin olağan genel kurul toplantısı yeter sayı ile …./…./20…. tarihinde saat ………  de başladı.

Gündem gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı  ……….. açtı. Divan Başkanlığı seçimine geçildi. Divan Başkanlığına ……… Başkan Yardımcılığına ……..…….. ve Katip Üyeliğe …………  seçildiler.

Saygı duruşundan sonra, Gündem sırası ile faaliyet raporu okundu, oybirliğiyle ibra edildi.

Derneğin feshine geçildi. Derneğin işlevlerini yerine getiremediğinden fesih edilmesi tartışıldı. Derneğin feshedilmesi oya sunuldu oybirliğiyle derneğin feshine karar verildi. Derneğin parası, demirbaşı, menkul ve gayrimenkulünün bulunmadığı, Genel Kurulca aktarılacak herhangi bir şeyin olmadığı ifade edildi Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. ..…./..…./20…..

 

Divan Başkanı                                        Başkan Yardımcısı                    Katip Üye

 

 

 

ÖRNEK-3

TASFİYE TUTANAĞI

 

 

TASFİYE TUTANAĞI

 

İdare Merkezi ………….. ilçesinde olmak üzere 75 – ……./…… kütük numarası ile kurulu bulunan ……………  DERNEĞİ’NİN …/../2015 . tarihinde yapmış olduğu Olağan//Olağanüstü toplantısında 4721 sayılı kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine karar verildi ve tasfiyesinin yapılması için 5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesine göre yönetim kurulu toplanarak derneğin tasfiyesine geçildi.

 1. Üye kayıt defteri: Dernekler Müdürlüğünden / Noterliğinden ………. tarih ve ………. sayı ile ………. tek sayfa olarak tasdik olup, ………. sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır.
 2. Karar Defteri:.: Dernekler Müdürlüğünden / Noterliğinden ………. tarih ve ………. sayı ile ………. tek sayfa olarak tasdik olup, ………. sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır
 3. İşletme Defteri: Dernekler Müdürlüğünden / Noterliğinden ………. tarih ve ………. sayı ile ………. tek sayfa olarak tasdik olup, ………. sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır
 4. Evrak Kayıt Defteri: Dernekler Müdürlüğünden / Noterliğinden ………. tarih ve ………. sayı ile ………. tek sayfa olarak tasdik olup, ………. sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır

Alındı Belgelerinden:

….. seri nolu …. ‘den başlayıp …. sona eren Alındı belgesinin …. seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.

….. seri nolu  …. ‘den başlayıp ….  sona eren Alındı belgesinin … seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.

Dernek defterlerinin incelenmesi neticesinde gelirler toplamı … TL olduğu giderler toplamının …….. .TL olduğu, derneğin gelir ve gider farkının …… TL olduğu dernek demirbaş eşya kayıt defterinde kayıtlı eşyasının kullanılmaz halde olduğundan yönetim kurulunun  ../../2015 tarihli kararı ile hurdaya ayrıldığı derneğin banka hesabında para olmadığı tespit edilmiştir.

Dernekler kanununun 15. maddesine göre feshine karar verilen derneğin defterlerinin kullanılmayan sayfaları ve alındı belgelerinin kullanılmayan makbuzları imha edilerek tasfiye tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklaması için Dernek başkanına teslim edildiğine dair tanzim edilen iş bu Tasfiye Tutanağı birlikte imza altına alınmıştır. ../../2015

 

 

                Tasfiye Kurulu Üyesi       Tasfiye Kurulu Üyesi                      Tasfiye Kurulu Üyesi

 

 

ÖRNEK-4

DERNEĞİN MAHKEME KARARI İLE KAPATILMASI HALİNDE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

ARDAHAN VALİLİĞİ

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

/       /20

75/../ … Kütük nolu  ….  adresinde bulunan ………….. DERNEĞİ’mizin  …….. Sulh Hukuk Mahkemesi ……  tarihinde Kendiliğinden sona erdiğini tespit etmiştir.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

 

Tasfiye Halindeki ….Dernek  Başkanı

Adı Soyadı İmzası

 

 

ÖRNEK-5

DERNEĞİN MAHKEME KARARI İLE KAPATILMASI HALİNDE TASFİYE TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

TASFİYE TUTANAĞI

 

İdare merkezi  ……..  ilçesinde kurulu bulunan 75-. / ..…  kütük numaralı  …………..  DERNEĞİ’NİN ../../2015  tarihli …..……  Sulh Hukuk Mahkemesinin  ……  Esas …… Karar ile 4721 sayılı yasanının 87. maddesine istinaden derneğin kendiliğinden dağılmış sayılması kararı alınması üzerine tasfiyesi ile ilgili son yönetim kurulu üyeleri  …… ’den oluşan tasfiye kurulu görevine başladı.

Derneğin gelir ve gider defteri kontrol edildi ve parasının olmadığı Demirbaşının bulunmadığı, gayrimenkulunun bulunmadığı tespit edildi. Derneğin mühür ve kaşeleri iptal edildi. 5253 sayılı Dernekler Kanununun 15.maddesine göre ve diğer kanunlara göre derneğin defterleri kanuni süresi içinde saklanmak üzere yönetim kurulu başkanına teslim edildi. İş bu tutanağı tanzimle altı imza edildi.  ……/………./20……

 

 

Tasfiye Kurulu Üyesi                         Tasfiye Kurulu Üyesi                         Tasfiye Kurulu Üyesi